Gmina Brwinów dofinansowuje usuwanie azbestowych elementów dachów i elewacji. Do 31 października 2021 r. można składać w urzędzie wypełnione wnioski o dotację.

Azbest jako materiał trwały i dość elastyczny zyskał dużą popularność w drugiej połowie XX w. Wówczas był powszechnie używany do pokrywania dachów, elewacji oraz w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym. Po kilkudziesięciu latach stosowania okazało się jednak, że jego włókna rozpylone w powietrzu powodują u ludzi ciężkie, a nawet śmiertelne choroby płuc. Dlatego z uwagi na zagrożenie, jakie stwarza, należy go usunąć ze wszystkich obiektów w kraju do 2032 r.
Ważne jest, że tylko firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniają przeszkolonych pracowników, mogą zdejmować i przekazywać do utylizacji materiały zawierające tę szkodliwą substancję. Koszty usuwania azbestu pokrywa właściciel posesji.

Od wielu lat w Polsce realizowany jest ogólnopolski program dotyczący oczyszczania kraju z azbestu. Brwinów ze swoim uchwalonym w 2014 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brwinów” wpisuje się w założenia rządowego dokumentu i oferuje właścicielom i administratorom posesji finansowe wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Od początku wejścia w życie uchwały zostało rozliczonych 189 wniosków - w 2020 r. było ich 39 (2019 - 12, 2018 r. - 48, 2017 r. – 40, 2016 r.-  32, a w 2015 r. – 18).

Maksymalna kwota dotacji przyznawana przez gminę Brwinów na usuwanie azbestu może wynosić 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 5 tys. zł w jednym roku budżetowym.
Nie warto czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku, gdyż na dany rok na to wsparcie przewidziana jest określona pula środków.

Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów związanych z:

- demontażem, wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia zdemontowanych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy,

- wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach na terenie gminy, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy.

Koszty zakupu i ułożenia nowego pokrycia dachowego, wykonania dokumentacji technicznej czy też koszty demontażu, wywozu i przekazania elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest poniesionych przez wnioskodawcę przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, właściciele i administratorzy budynków muszą sfinansować ze środków własnych.

Dokładne zasady przyznawania dotacji określa Regulamin, a wnioski na finansowe wsparcie wraz z koniecznymi załącznikami należy składać do 31 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

Regulamin

Regulamin - zmiany 2018

Regulamin - zmiany 2020

Wnioski do pobrania - LINK