Przedsiębiorcy, którzy zalegają z płatnościami na rzecz gminy Brwinów, muszą się liczyć z dodatkowymi wydatkami – wierzycielowi przysługują nie tylko odsetki za zwłokę, lecz także rekompensata kosztów odzyskiwania należności.

Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy Urzędu Gminy Brwinów zwraca się do przedsiębiorców z prośbą o terminowe regulowanie należności, a także uregulowanie zaległości i naliczonych do tej pory odsetek. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mobilizuje dłużników do działania dodatkowymi sankcjami. Na podstawie art. 7 ust. 1 wierzycielowi (Urzędowi Gminy Brwinów) przysługują – bez dodatkowego wezwania – odsetki ustawowe za opóźnienie (liczone od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności.


Wysokość rekompensaty wzrasta wraz z wysokością należności:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 złotych, ale niższa niż 50.000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 złotych.


W przypadku nieterminowego regulowania płatności Urząd Gminy Brwinów więc ma prawo do naliczania kontrahentom posiadającym status przedsiębiorcy nie tylko odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, lecz także do rekompensaty za koszty odzyskiwania
należności – naliczanej od każdej kwoty świadczenia, niezależnie od czasu opóźnienia w płatności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.