1 stycznia 2021 r. miasto Brwinów zmieniło swoje granice, powiększając się o część terenów należących do sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew, które są położone między linią kolejową i autostradą A2.

Zmiana granic uporządkowała granice wewnątrz gminy, a konsultacje przeprowadzone na początku marca ubiegłego roku w sołectwach pokazały, że ich mieszkańcy nie byli przeciwni przyłączeniu części terenów do miasta. Po wybudowaniu autostrady A2 oraz modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź wraz z likwidacją lokalnych przejazdów i wybudowaniem ekranów dźwiękochłonnych właściciele gruntów rolnych utracili dogodny dojazd i możliwość właściwego gospodarowania na tych terenach. Działki położone między autostradą a linią kolejową utraciły dotychczasowe połączenia komunikacyjne z centrami wsi, czego konsekwencją jest ich wejście w zasięg oddziaływania rozwijającego się miasta.

Miasto zwiększyło swój obszar o ponad 4,5 km kw. – obecnie ma powierzchnię 14,64 km kw. Na przyłączonym terenie jest zameldowanych tylko 27 osób – 24 w Koszajcu, 3 w Parzniewie i ani jednej osoby w Biskupicach i Mosznie. Zmiana granic nie wpłynęła znacząco na zwiększenie liczby ludności miasta. W granicach Brwinowa – poza domami prywatnymi, łąkami i polami – znalazły się też zabudowania rozwijającej się strefy przemysłowej w rejonie magazynów Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins oraz drukarni Formika.