Mimo trudnego czasu Brwinów zamierza kontynuować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. W budżecie na 2021 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 205 mln złotych. Na inwestycje udało się wygospodarować blisko 40 mln zł.

Tegoroczna sesja budżetowa odbywała się online. 21 grudnia 2020 r. radni Rady Miejskiej podjęli uchwały dotyczące budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028. Zanim radni przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekty tych dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych. RIO wydała pozytywną opinię na ich temat.

W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 197.486.455,57 zł, a wydatki – 205.887.390,17 zł. Zaplanowany deficyt pozwala na działania inwestycyjne, ale jednocześnie jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie. Niepewna sytuacja, wzrost kosztów bieżących, zmiany podatkowe – korzystne dla obywateli, lecz odbijające się niekorzystnie na finansach samorządów – to trudności, z którymi gmina będzie musiała zmierzyć się w kolejnym roku.

Największa część środków finansowych zostanie przeznaczona na oświatę i edukację – ponad 59 mln zł, czyli ok. 7 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Z tej kwoty ponad 50 mln zł to wydatki bieżące, w tym wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków, wspólną obsługę). Dotację z budżetu gminy uzyskują też niepubliczne szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne – zaplanowane wydatki na ten cel przekraczają 7 mln zł. Ponad 6 mln zł zostanie przeznaczonych na działania inwestycyjne, przede wszystkim na dokończenie rozbudowy szkoły w Żółwinie. Rosnąca liczba mieszkańców gminy i ich potrzeby sprawiają, że nowe inwestycje oświatowe oraz modernizacja istniejących budynków szkół i przedszkoli są stałym punktem w budżecie gminy.

Na drugim miejscu w wydatkach gminy plasują się wydatki na rodzinę oraz pomoc społeczną, z czego znaczną część stanowią świadczenia, które gmina przekazuje w ramach programów rządowych – Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start. Łączna kwota ponad 51 mln zł pokazuje skalę szerokiej działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obok wypłat różnego rodzaju świadczeń są tu także wydatki na usługi opiekuńcze oraz działania z zakresu wspierania rodziny, w tym m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brwinowie i sołectwach, a także działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to łącznie ponad 28,5 mln zł. Zawiera się w nich m.in. odbiór odpadów, którego wysokich kosztów nie pokrywają opłaty zebrane od mieszkańców, a także sprzątanie gminy, pielęgnacja zieleni, konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg. Prawie 25,6 mln zł pochłoną wydatki bieżące oraz majątkowe na transport i łączność, m.in. zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników, zakup usług transportowych, a także inwestycje drogowe.

Na liście zadań inwestycyjnych w 2021 r. znalazły się 74 zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 38,2 mln zł (z czego prawie połowa to inwestycje dotyczące dróg gminnych). Są wśród nich m.in.

 • projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie i Owczarni (2 mln zł),
 • budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (1 mln zł),
 • przebudowa ul. Szkolnej, Spokojnej i odc. Żwirki i Wigury w Brwinowie (pierwszy etap prac w 2021 r. za kwotę 2,6 mln zł),
 • przebudowa ul. Kościuszki w Brwinowie (1,5 mln zł),
 • przebudowa ul. Polnej w Otrębusach (1,9 mln zł),
 • przebudowa ul. Sadowej w Otrębusach (1,2 mln zł),
 • przebudowa ul. Kraszewskiego w Brwinowie (1mln zł),
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie (4,5 mln zł),
 • budowa placu zabaw przy ZSO w Brwinowie (0,5 mln zł),
 • projekt przedszkola w Parzniewie,
 • dokończenie budowy świetlicy w Kaniach (1,85 mln zł),
 • budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie (w 2021 r. 1,5 mln zł),
 • zakończenie rewaloryzacji pałacu w Brwinowie (ponad 4,3 mln zł),
 • budowa Parku Niepodległości w Brwinowie (1,25 mln zł),
 • modernizacja Orlika w Żółwinie (0,59 mln zł).
 • W planach na 2021 r. uwzględniono także dalszą rozbudowę sieci dróg rowerowych, która będzie realizowana m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem środków unijnych (łącznie ponad 4,6 mln zł).

 

Wśród wydatków inwestycyjnych znalazł się też zakup czterech samochodów operacyjno-kwatermistrzowskich dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Brwinów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych na kolejne lata. W kategorii wydatków majątkowych gminy są dotacje gminne – 914,5 tys. zł dla powiatu pruszkowskiego (m.in. na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej w Koszajcu), 105 tys. zł na zakup samochodów dla policji oraz komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także dotacje na unieszkodliwianie azbestu (40 tys. zł) i zmianę systemu ogrzewania (250 tys. zł).

Wykresy kołowe pokazujące wydatki budżetu gminy Brwinów ogółem oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe