Odbieranie bioodpadów oraz możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – takie zmiany w gospodarce odpadami czekają na mieszkańców gminy Brwinów w przyszłym roku.  Nie zmieni się firma odbierająca odpady – przetarg wygrała spółka SUEZ, która już rozpoczęła dostarczenie mieszkańcom ulotek z harmonogramem na 2021 r.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 października 2020 r. zostały podjęte uchwały, które dostosowują regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregowanie odpadów jest obowiązkowe dla wszystkich.

Mieszkańcy gminy Brwinów segregowali do tej pory odpady w pięciu frakcjach: papier, plastik i metal, szkło, odpady zielone i odpady zmieszane. Od przyszłego roku pojawi się nowa frakcja – bioodpady – a ich częstotliwość odbioru zwiększy się od wiosny do jesieni w porównaniu z dotychczasowymi terminami odbioru odpadów zielonych. Dodatkowo odpady segregowane będzie można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nowy regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Od przyszłego roku jako bioodpady trzeba wyrzucać m.in.: odpadki warzywne i owocowe czy skorupki jaj (które dotychczas trafiały do odpadów zmieszanych) oraz drobne gałęzie, trociny, skoszoną trawę i liście (dotychczas były to odpady zielone). Z kolei surowe mięso i kości, odchody zwierząt należy potraktować jako odpady zmieszane. Bioodpady będą odbierane od wszystkich mieszkańców (także z zabudowy wielorodzinnej), z wyjątkiem gospodarstw domowych, które zadeklarowały posiadanie kompostownika. Od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy nie zgłosili chęci kompostowania, będą odbierane 2 worki o pojemności 120 litrów na nieruchomość. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć kompostowania, korzystają ze zniżki w opłatach za odpady w wysokości 6 zł za osobę miesięcznie.

Częstotliwość odbioru odpadów z domów jednorodzinnych od przyszłego roku:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
  • papier – raz w miesiącu,
  • plastik i metal (m.in. tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – raz w miesiącu,
  • szkło – raz w miesiącu,
  • bioodpady – od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, od listopada do marca raz w miesiącu

 

W budynkach wielolokalowych bioodpady należy segregować w odrębnych pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO. Zasady odbioru pozostałych frakcji pozostają bez zmian.

Gmina Brwinów prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie umożliwienia mieszkańcom gminy Brwinów korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w jednej okolicznych gmin. Po podpisaniu stosownego porozumienia do PSZOK-u będzie można we własnym zakresie dostarczać segregowane odpady (w tym m.in. meble, odpady budowlane, które nie zawierają azbestu, opony i in.).

      W ramach obowiązujących limitów rocznie na jedno gospodarstwo domowe będzie przyjmowanych do
4 szt. zużytych opon oraz do 300 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Odpady budowlane nie mogą zawierać materiałów niebezpiecznych. Odpady te zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Brwinów oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady przekazane do PSZOK-u w ilości powyżej ustalonych limitów pobierana będzie od właściciela nieruchomości dostarczającego odpady opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów.