Do 23 listopada br. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części Brwinowa, a do 15 grudnia – złożyć pisemne uwagi.

Brwinów nie posiada jednego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta. Referat Planowania Przestrzennego pracuje nad tym, by etapami – poprzez podejmowanie przez Radę Miejską w Brwinowie kolejnych uchwał dla poszczególnych części – można było objąć planami zagospodarowania coraz większą część gminy. Urbaniści dążą do uporządkowania przestrzeni publicznej, a uchwalenie planu miejscowego da właścicielom działek jasne informacje na temat dopuszczalnych możliwości ich wykorzystywania. Do tego czasu właściciele muszą występować każdorazowo o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, przez co proces inwestycyjny wydłuża się. Plan miejscowy ustala m.in. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu.
Do 23 listopada br. trwa wyłożenie projektu planu dla obszaru nr 7, który obejmuje obręby ewidencyjne numer 12, 13 i 14. Jest to część miasta położona na południe od torów PKP i na zachód od ul. T.W. Wilsona. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst oraz rysunek obrazujący teren objęty pracami planistycznymi) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronie brwinow.pl w zakładce Dla inwestora/Plany zagospodarowania przestrzennego. Możliwy jest także wgląd w papierową formę dokumentacji - po telefonicznym ustaleniu z pracownikami Referatu Planowania Przestrzennego terminu wizyty w Urzędzie Gminy Brwinów (tel. 22 738 26 54 lub 22 738 26 14). Termin składania ewentualnych uwag upłynie 15 grudnia br. Zainteresowani powinni złożyć je w piśmie skierowanym do Burmistrza Gminy Brwinów, podając swoje imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczą.

Więcej informacji:

https://brwinow.pl/dla-inwestora/plany-zagospodarowania-przestrzennego.html

Wyłożony projekt:

https://brwinow.pl/dla-inwestora/plany-zagospodarowania-przestrzennego/5776-wylozenie-planu.html