Gmina Brwinów znalazła się na 15 miejscu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej na podstawie informacji dostępnych w bazach danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacji podanych przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie.

W rankingu zostało ocenionych około 50 wskaźników w czterech kategoriach: trwałości ekonomicznej, społecznej, środowiskowej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W ocenie trwałości ekonomicznej została wzięta pod uwagę m.in.: dynamika wydatków inwestycyjnych, pozyskane dotacje rozwojowe czy zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

Kategoria trwałość społeczna odnosi się do działań samorządu, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Wzięto pod uwagę m.in. dynamikę inwestycji w infrastrukturę społeczną, wydatki na kulturę, sport i rekreację, a także wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Jeżeli chodzi o trwałość środowiskowa, kapituła położyła nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę zostały wzięte m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu czy poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy przesyłały też informacje o wydatkach na wymianę pieców, na infrastrukturę rowerową, na rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Informacje z e-ankiet dotyczyły głównie jakości zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesu uchwałodawczego oraz poziomu współpracy między samorządami.

Warto dodać, że w ciągu roku gmina Brwinów poprawiła swoją lokatę o 42 miejsca, dzięki czemu awansowała do pierwszej 20. Kolejność na liście rankingowej uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.