logozsWkrótce zostaną ogłoszone kolejne konkursy m.in. na wspieranie nowych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie kapitału społecznego i produktów lokalnych.

Informacje na temat naborów wniosków – rozstrzygniętych oraz planowanych w najbliższym czasie – przesłała Anna Łukasiewicz – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.
W 2009 r. rozpoczęliśmy pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, objętych Lokalną Strategią Rozwoju (Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek). Obecnie szczególnym zainteresowaniem cieszą się 50-tysięczne tzw. premie na zakładanie nowych działalności gospodarczych. Naszymi beneficjentami są osoby fizyczne, przedsiębiorcy, lokalne stowarzyszenia oraz instytucje i partnerskie gminy. Środki, które do Państwa trafiają za naszym pośrednictwem, pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Jesienią br. będziemy ogłaszali prawdopodobnie już ostatnie nabory w tym rozdaniu środków unijnych na ponad 2 miliony złotych.
Przewidywany termin ogłoszenia naborów to druga połowa października 2020 roku. Bliższe informacje dostępne są w biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” pod telefonem 22 724 58 90. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zapraszamy do biura w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. Zachęcamy także do korzystania ze strony www.zielonesasiedztwo.pl i śledzenia naszego facebooka fb.com/zielonesasiedztwo. Proponujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo na wszystkich etapach realizacji dotacji.
Na etapie oceny w LGD społeczna Rada Oceniająca ocenia złożone projekty i ustala listę rankingową. Wnioski są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie podlegają kolejnej, szczegółowej weryfikacji. Umowy o dofinansowanie są podpisywane z Urzędem Marszałkowskim.
Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków jesienią 2020 r. planujemy ogłoszenie następujących konkursów:
I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych (planowana kwota naboru ponad 460 tys. zł);
I.2.1 Projekty innowacyjne dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, przyczyniające się do wzmocnienia kapitału społecznego i rozwoju produktów lokalnych (kwota naboru ponad 110 tys. zł);
II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości (planowana kwota naboru 1 mln 300 tys. zł);
II.3.1 Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne (planowana kwota naboru ponad 60 tys. zł).
Planujemy też nabór na 7 premii dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw (kwota naboru 350 tys. zł).
Nabory ogłaszamy na wsparcie projektów o charakterze infrastrukturalnym, zawierające elementy budowy lub przebudowy infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i edukacyjnej. Wspierane projekty powinny być ukierunkowane na powstawanie i rozwój istniejących i nowych innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych. Preferujemy dofinansowanie powstawania miejsc obywatelskiej aktywności, łączące osoby i działania z różnych sektorów.
Składane projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia kapitału społecznego (np. poprzez organizację wydarzeń, w tym szeroko rozumianą edukację). Możliwe do sfinansowania będą także projekty, które wpłyną pozytywnie na dziedzictwo lokalne, rozumiane zarówno jako wartości materialne (obiekty zabytkowe, miejsca pamięci), jak i niematerialne (wartości i produkty tradycyjne i historyczne).
Odbiorcami realizowanych projektów powinny być osoby przedsiębiorcze, w szczególności kobiety i osoby młode, wchodzące na rynek pracy, liderzy lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywni mieszkańcy obszaru LGD.
Wartość całkowita składanych projektów nie może być mniejsza niż 50 tys. zł. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wsparcie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych podmiotów dofinansowanie może wynieść do 100%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o maksymalnie 70% dofinansowania.
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” realizuje ponadto projekty zewnętrzne oraz partnerskie, w tym ze środków pozyskiwanych w trybie konkursowym, a także aktywnie uczestniczy w lokalnych działaniach na obszarze PTO. Szeroka działalność możliwa jest dzięki wolontariatowi Naszych Członków oraz wieloletniej, dobrej współpracy z partnerskimi gminami.
Aktualnie realizowane projekty:
– „Kluby Inteligencji Finansowej” – partnerski projekt z sąsiednią LGD Ziemia Chełmońskiego na rzecz edukacji osób przedsiębiorczych;
– bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z podstaw elektroniki i programowania współfinansowane z funduszy UE w ramach Projektu Miasta Podkowa Leśna „Podkowa Leśna = Human Smart Town”;
– międzynarodowe projekty naukowo/badawcze SHERPA i POLIRURAL.

 pasekPROWnapis

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020