Od 1 stycznia 2021 r. miasto Brwinów powiększy swój obszar. Zostaną do niego włączone te części terenów należących obecnie do sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew, które są położone między linią kolejową i autostradą A2.


Konsultacje przeprowadzone na początku marca w sołectwach pokazały, że ich mieszkańcy nie są przeciwni zmianie granic i pozytywnie oceniają pomysł uporządkowania obecnej sytuacji. W ciągu ostatnich lat w tym rejonie zaszły znaczne zmiany. Po wybudowaniu autostrady A2 oraz modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź wraz z likwidacją lokalnych przejazdów i wybudowaniem ekranów dźwiękochłonnych właściciele gruntów rolnych utracili dogodny dojazd i możliwość właściwego gospodarowania na tych terenach. Działki położone między autostradą a linią kolejową utraciły dotychczasowe połączenia komunikacyjne z centrami wsi, czego konsekwencją jest ich wejście w zasięg oddziaływania rozwijającego się miasta.


Obszar, który zostanie włączony do miasta, jest w większości niezamieszkały – znajduje się tam łącznie kilkanaście posesji należących do Koszajca i Moszny, a także ostatni dom przy ul. Powstańców Warszawy, który dziś formalnie nie znajduje się w Brwinowie, lecz w Parzniewie. W granicach Brwinowa znajdą się też zabudowania rozwijającej się strefy przemysłowej w rejonie magazynów Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins oraz drukarni Formika.


– Zrównoważony rozwój Brwinowa będzie obejmować zarówno zachowanie terenów zielonych, jak też rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój miejskiej strefy przemysłowej – podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński. Po przeanalizowaniu wniosku w sprawie zmiany granic złożonego przez Radę Miejską w Brwinowie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł potwierdził, że wymagania formalne zostały w całości spełnione. Efektem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca br., w którym wśród 32 zmian na mapie administracyjnej Polski znalazło się także powiększenie miasta Brwinowa. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.