W ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” dwa sołectwa z gminy Brwinów Koszajec i Krosna otrzymały dofinansowanie na budowę oświetlenia w łącznej wysokości 20 000 zł.

13 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów na sfinansowanie kolejnych gminnych przedsięwzięć przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinasowania dotyczą również gminy Brwinów: realizacji doświetlenia planowanego przejścia dla pieszych w Koszajcu oraz budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie Parceli. Zaplanowane do końca września inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obu miejscowości.

„MIAS Mazowsze 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką. W ramach programu można uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Gmina Brwinów wielokrotnie korzystała ze środków MIAS: W 2018 roku w ramach tego instrumentu dofinansowano zakup wyposażenia dla nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie oraz budowę kotłowni w świetlicy w Owczarni. W 2019 roku środki z dotacji zostały przeznaczone na wyminę stolarki okiennej oraz doposażenie szatni w szkole w Żółwinie, modernizację wejścia do szkoły w Otrębusach, urządzenie zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej w Grudowie, budowę oświetlenia w rejonie przystanku autobusowego w Mosznie  oraz zakup dwóch wiat przystankowych w Biskupicach.

Zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koszajcu” oraz „Budowa doświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie-Parceli” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.