Podczas sesji 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

Raport o stanie gminy podsumowuje poprzedni rok, a w szczególności realizację programów, strategii i uchwał rady gminy, a także pozwala na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Rok 2019 był dla gminy Brwinów pomyślny. Udało się zrealizować ponad 80 zadań inwestycyjnych, w tym także współfinansowane ze środków zewnętrznych. W 2019 r. gmina Brwinów złożyła łącznie 25 wniosków, z czego udało się pozyskać 12 dofinansowań. Rozpatrzenie ośmiu przedłużyło się ponad rok kalendarzowy.
– Warto podkreślić, że budżet na 2019 rok rozpoczynaliśmy z kwotą 36,6 mln zł przeznaczoną na inwestycje, a zakończyliśmy z kwotą wykonania przekraczającą 38,28 mln. W porównaniu do ubiegłych lat jest to rekordowa kwota, ale patrząc na to, co się obecnie dzieje, myślę, że przez kilka następnych lat trudno będzie taki wynik powtórzyć – ocenił burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Wśród najbardziej znaczących inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Brwinów jest wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Biskupickiej, Piłsudskiego i Armii Krajowej w Brwinowie, które było realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW). Spory wkład w to zadanie miała gmina Brwinów: opracowanie dokumentacji, wykup działek i wypłacenie odszkodowania za wywłaszczenie działki pod poszerzenie pasa drogowego oraz pokrycie kosztów budowy oświetlenia na odcinku od kościoła do ul. Szkolnej. Gmina Brwinów przygotowała także inną ważną inwestycję realizowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – przebudowę skrzyżowania drogi DW nr 719 (ul. Warszawskiej) w Kaniach wraz z budową sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, tj. główną drogą prowadzącą do centrum miejscowości i przystanku WKD Kanie Helenowskie.
Lista inwestycji prowadzonych przez gminę jest bardzo długa. Są na niej m.in. remont chodnika w tunelu w Brwinowie, budowa ul. Wolności w Parzniewie, ul. Kampinoskiej oraz odcinka ul. Kościuszki w Brwinowie, a także ciągu ulic Piaseckiego - Poziomki - Malinowej w Otrębusach, wraz z budową drogi rowerowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej oraz w rejonie siedziby zespołu „Mazowsze”. Nowe drogi powstały też w innych sołectwach: ul. Żołwińska w Owczarni, ul. Leśna w Kaniach czy ul. Józefowska w sołectwie Krosna. Każdego roku poszerza się sieć dróg rowerowych. W 2019 r. zostały oddane do użytku nowe odcinki w Żółwinie i Brwinowie, a także na trasie Brwinów - Grudów.
Ważną inwestycją oświatową zakończoną w 2019 r. jest przedszkole w Żółwinie. Prace modernizacyjne i remonty prowadzone były też w funkcjonujących placówkach – były to wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych w każdej ze szkół. Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała nowoczesna wiata rowerowa.
W 2019 r. prowadzona była modernizacja targowiska miejskiego. Jego otwarcie zaplanowano na 2020 rok.
– Podsumowując część inwestycyjną, warto powiedzieć o budowie kanalizacji sanitarnej – podkreślił burmistrz. Ponad 3 mln zł na budowę kanalizacji w Żółwinie oraz ok. 800 tys. zł na budowę kanalizacji w ul. Parkowej w Otrębusach to tylko część wydatków przeznaczonych na ten rodzaj infrastruktury.
Burmistrz podkreślił, że wśród tylu zamierzeń zdarzają się też niepowodzenia. Na półkę trafił temat budowy łącznika w Pruszkowie, który miał rozładować korki tworzące się przy węźle autostradowym. Dokumentacja była już gotowa, ale nie udało się podpisać porozumienia z władzami miasta Pruszkowa.

W gminie Brwinów przybywa nowych mieszkańców (ogólna liczba zameldowanych 25706, wzrost o 279) i przybywa też opodatkowanych nieruchomości (13 625, wzrost o 232). Spośród decyzji o warunkach zabudowy wydawanych w 2019 r. prawie 80% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z kolei spośród decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prawie 50% dotyczyło realizacji sieci gazowej, a sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 30%.
W 2019 r. wypłacono odszkodowania za grunty nabyte przez gminę z mocy prawa na łączną kwotę ponad 490 tys. zł. W trybie przetargowym sprzedano 4 działki za łączną kwotę 967 911,60 zł. W ramach prowadzonych postępowań wydano decyzje zatwierdzające podziały 61 nieruchomości oraz 13 w sprawie rozgraniczeń.

Raport prezentuje także dane dotyczące oświaty. Gmina Brwinów prowadzi cztery szkoły podstawowe, LO oraz cztery placówki przedszkolne, do których uczęszcza 2.699 uczniów i 395 przedszkolaków i gdzie zatrudnionych jest łącznie 381 nauczycieli. W ramach subwencji i dotacji gmina Brwinów przekazuje też środki dla 17 placówek niepublicznych funkcjonujących na swoim terenie. Raport o stanie gminy zawiera też szczegóły na temat działań jej jednostek organizacyjnych: Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie – który prowadzi działalność nie tylko w swojej głównej siedzibie i świetlicach wiejskich w Otrębusach, Owczarni i Domaniewie, ale także rozwija działalność z zakresu kultury fizycznej, zarządzając miejską halą sportową oraz Orlikiem w Żółwinie. Każda z tych instytucji przedstawiła swój zakres działań w 2019 r.
Wiele działań gminy przekracza ramy jednego roku budżetowego. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji, gdzie efekty widać czasem po kilku latach od podjęcia pierwszych prac. Ważna przy tym jest dobra współpraca z innymi samorządami.

– Dobrym podsumowaniem 2019 roku jest uzyskanie przez gminę Brwinów piątego miejsca wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce – podkreślił burmistrz Arkadiusz Kosiński, dziękując swoim współpracownikom i pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, radnym Rady Miejskiej w Brwinowie, sołtysom i wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju gminy.

Osoby zainteresowane szczegółami znajdą raport oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów pod adresem www.bip.brwinow.pl.