Program rewitalizacji jest „mapą drogową” działań wieloletnich. Gmina Brwinów zaprasza więc mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje do wspólnego namysłu nad tym, jakie obszary powinny być w nim uwzględnione w perspektywie do roku 2027.

Obecnie w gminie Brwinów funkcjonuje „Lokalny program rewitalizacji na lata 2016-2023”, który pozwolił m.in. na pozyskanie ok. 3 mln zł dotacji na remont pałacu w brwinowskim parku. – Chcąc starać się o dodatkowe środki zewnętrzne w kolejnej perspektywie unijnej, musimy opracować gminny program rewitalizacji według obecnie obowiązujących przepisów – wyjaśnia burmistrz Arkadiusz Kosiński
Wypełnienie anonimowej internetowej ankiety, która pozwoli na zebranie opinii i sugestii od mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji i instytucji działających na terenie naszej gminy, będzie wstępem do dalszych prac nad gminnym programem rewitalizacji.
Ustawa o rewitalizacji definiuje ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych gminy, wymagający podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzony przez różne grupy społeczne – interesariuszy rewitalizacji. Interesariuszem jest nie tylko Urząd Gminy oraz instytucje publiczne. Zainteresowani przeprowadzeniem rewitalizacji na określonym obszarze i chętni do włączenia się w działania mogą też być przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
„Gminny program rewitalizacji miasta Brwinowa na lata 2021–2027” , który będzie uchwalany przez Radę Miejską w Brwinowie, pozwoli na kontynuację już realizowanych działań oraz na ubieganie się o kolejne zewnętrzne źródła ich dofinasowania. – Opinie wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w rewitalizacji dotyczącej terenów zamieszkałych, są dla nas ważne i razem z analizami wykonanymi na podstawie danych statystycznych, różnych mierników i metod badawczych będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – zaznacza sekretarz gminy Brwinów Anna Kozłowska.
Dane pozyskane z ankiet pozwolą na poznanie oczekiwanych kierunków zmian w gminie. Wypełnienie trwa kilka lub kilkanaście minut, w zależności od długości wypowiedzi w pytaniu otwartym.
Ankieta dostępna jest do dnia 15 czerwca 2020 r. pod linkiem: www.bit.ly/GPR_ankieta2020