Wyprowadzanie psa na smyczy lub w przypadku ras niebezpiecznych także w kagańcu jest obowiązkiem właścicieli i pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Straż Miejska w Brwinowie przypomina o obowiązku sprawowania właściwego nadzoru nad swoimi psami wyprowadzanymi na spacer. Kodeks wykroczeń w art. 77 stanowi, że: „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.000 zł albo karze nagany” (§1), a „kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany” (§2).
Na terenie gminy Brwinów obowiązuje też „Regulamin utrzymania porządku i czystości”, którego zapisy precyzują obowiązujące zasady. W §10 regulaminu czytamy, że „do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe – psy należy: a) prowadzanie na terenie publicznym każdego psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu, b) natychmiastowe usuwanie przez właściciela zanieczyszczeń . (…)”
W lasach także zabronione jest puszczanie psa „luzem” – wynika to również z przepisów Kodeksu Wykroczeń.
Wobec osób, które nie zastosują się do powyższych przepisów, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie będą stosowali sankcje karne, w tym grzywny – mandaty karne do 500 zł.