Kończą się prace zaplanowane na ten rok prowadzone w ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

Prowadzone prace obejmują część istniejącą parku i zostały podzielone na dwa etapy. Etap zaplanowany na 2019 rok dotyczył budowy infrastruktury wodociągowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem terenu, a także rozbiórki i budowy fragmentów ogrodzenia – od strony torów kolejowych oraz przy wyjściu z parku do ul. Przejazd.

 

Etap zaplanowany na 2020 rok obejmie budowę elementów małej architektury, w tym budowę wybiegu dla psów oraz alejek żwirowych i urządzenie zieleni. Powstaną m.in. słupki, pergole i murki z koszy gabionowych. Zostaną zamontowane dwa stoły betonowe szachowe oraz stół betonowy do tenisa stołowego, a także nowe ławki i kosze. Prace mają się zakończyć do końca września 2020 r. Koszt inwestycji wynosi 1 849 974,06 zł.

 

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” jest realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.