„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Mieszkańcy i podmioty z terenu gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą uzyskać wsparcie swoich działań w pięciu zakresach tematycznych. Nabór wniosków jest pierwszym etapem pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne jak i osoby prawne (np. NGO, przedsiębiorcy), a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Na etapie oceny przez Lokalną Grupę Działania operacje podlegają ocenie poprawności formalnej oraz pod względem zgodności z kryteriami lokalnymi wynikającymi z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Sąsiedztwo. Operacja czyli projekt składany do LGD, może mieć charakter miękki lub inwestycyjny ( w zależności od zakresu). Przy niektórych operacjach wymagany będzie biznesplan wraz z załącznikami np. wskazującymi na własność terenu/obiektu na którym będzie realizowana operacja lub kosztorysy budowlane lub inne pozwolenia niezbędne dla realizacji operacji zgodnie z zadeklarowanym zakresem. W umowie zawieranej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego określony zostanie okres trwałość inwestycji i inne zobowiązania beneficjenta.

 

 

LSR

 

Cel szczegółowy

Kwota całego naboru

 

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcie I.1.1

Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych

Powstanie innowacyjnych i wyspecjalizowanych centrów lokalnego rozwoju gospodarczego, aktywności obywatelskiej i integracji oraz wymiany doświadczeń na terenie gmin tworzących LGD.

568 208,00

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które przyczyniają się do wzmocnienia kapitału ludzkiego oraz wspierać będą rozwój osób przedsiębiorczych poprzez wspieranie powstawania takich miejsc obywatelskiej aktywności jak inkubatory lokalnej przedsiębiorczości, miejsca integrująco/ aktywizujące typu biura co-working, łączące aktywne osoby działające w różnych sektorach.

Wspierane projekty będą ukierunkowane na powstawanie i rozwój istniejących i nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych, w tym m.in. biblioteki plenerowe i miejsca aktywności społecznej oraz lokalne centra integracji środowiskowej.

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek pracy, liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD.

Wskaźnik: Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki (2 szt)

Przedsięwzięcie I.4.1

Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii

Rozbudowanie oferty komplementarnych usług o charakterze społecznym, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

104 080,00

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które przyczyniają się do integracji mieszkańców z różnych grup wiekowych a szczególnie wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. Wspierane będą projekty dzięki którym likwidowane będą bariery architektoniczne, rozbudowywane miejsca dziennej aktywności dla seniorów oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Przedsięwzięcia z zakresu tzw. srebrnej ekonomii wykorzystywać będą takie innowacyjne narzędzia integracji środowiskowej jak banki czasu lub nowe formy szkoleń i warsztatów dla seniorów.

Projekty w sposób innowacyjny wzmacniające ofertę komplementarnych usług o charakterze społecznym będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby starsze i niesamodzielne oraz z tzw. grup defaworyzowanych.

Wskaźnik produktu: liczba operacji skierowanych do grupy osób starszych i niesamodzielnych (1).

Przedsięwzięcie I.2.1.

Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców

Innowacyjna współpraca międzysektorowa budująca kapitał społeczny i gospodarczy

50 000,00

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które poprzez innowacyjną współpracę międzysektorową przyczyniają się do wzmocnienia lokalnego kapitału ludzkiego i gospodarczego oraz wspierać będą rozwój i kompetencje osób przedsiębiorczych . Wspierane projekty będą pozwalały nabyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy i przy poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów oraz poszerzające lokalną ofertę w zakresie produktów lokalnych, charakterystycznych dla potencjału i zasobów lokalnych. Realizowane projekty integrować będą branże i wspierać sieciowanie działań oraz budowanie wspólnej marki. Innowacyjne działania projektowe tj. realizowane w nowych formach szkolenia, doradztwo będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze w tym przedsiębiorcy zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek pracy, liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji o charakterze szkoleniowo – doradczym (1).

Przedsięwzięcie I.2.2.

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych

Innowacyjna współpraca międzysektorowa budująca kapitał społeczny i gospodarczy

54 800,00

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje pozwalające nabyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy i przy poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów oraz poszerzających lokalną ofert w zakresie produktów lokalnych, charakterystycznych dla potencjału i zasobów lokalnych. Projekty będą wzmacniały poczucie tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej oraz budowały lokalne dziedzictwo kulturowe. Realizowane przedsięwzięcia aktywizując różne grupy mieszkańców, promować będą obszar, produkty i usługi lokalne.

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze w tym przedsiębiorcy zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek pracy, liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji z zakresu integracji społecznej/ 1 szt

Przedsięwzięcie I.4.2

projekty kierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące lokalny potencjał i rynek pracy.

Rozbudowanie oferty komplementarnych usług o charakterze społecznym, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

50 000,00

Odbiorcami działań będą osoby z różnych grup wiekowych oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w szczególności z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – młodzież wchodząca na rynek pracy, - kobiety oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, - seniorzy i osoby niesamodzielne. Wspierane będą działania integrujące różne sektory np. spotkania przedsiębiorców z młodzieżą, szkolenia i warsztaty, integracyjne akcje społeczne, powstawanie miejsc integrujących i wspomagających nabywanie nowych umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy, np. klubów inteligencji finansowej.

Wskaźniki produktu: Liczba operacji skierowanych do grup de faworyzowanych (1).

Biuro LGD mieszczące się w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 udziela informacji w godzinach pracy. Po wcześniejszym umówieniu się można skorzystać z indywidualnego, bezpłatnego doradztwa.

Więcej informacji: zielonesasiedztwo.pl

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: 22 724 58 90