Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi przypomina, że różnego rodzaju reklamacje o nieodebranych odpadach należy składać niezwłocznie po nieodebraniu przez firmę odpadów.

Terminy dot. reklamacji są określone w uchwale:

Uchwała nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 • 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości reklamacja powinna zostać zgłoszona do Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub ul. Kościuszki 4A w Brwinowie niezwłocznie w jednej z poniższych form:
 1. a) pisemnej,
  b) mailowej,
  c) ustnej,
  d) telefonicznej.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
 3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona, chyba że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.