Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona debata podsumowująca ubiegły rok.

Raport o stanie gminy przedstawia m.in. dane statystyczne oraz działania podejmowane w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez radnych. Debata nad tym dokumentem odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali przy ul. Turystycznej 4. Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w debatę mogą też włączyć się mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku 14 czerwca 2019 r. do godziny 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie przewiduje też m.in. informacje Burmistrza Gminy Brwinów oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza, zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium za rok 2018.

Raport

Zgłoszenie udziału