Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do izb rolniczych w niedzielę 28 lipca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje już Mazowiecka Izba Rolnicza w Parzniewie.

Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zarządzone zostały wybory do izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela). Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Izb Rolniczych oraz uczestniczenia w ich wybieraniu przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym w nich wkłady gruntowe.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR zobowiązany jest wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów można uzyskać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowiecka Izba Rolnicza, ul. Wolności 2, 05-804 Parzniew lub złożyć 5 lipca 2019 r. do godz. 15.00 Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Spis uprawnionych do głosowania udostępniony zostanie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 od dnia 17.06.2019 r.