Osoby zainteresowanie pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych na temat naboru, który od 20 marca br. będzie prowadzić Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców trzech gmin tworzących Lokalną Grupę Działania: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, którzy mają pomysł na biznes i co najmniej 2 lata nie prowadzili działalności gospodarczej. Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie przez okres 2 lat w ramach powstałej firmy co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny. Więcej szczegółów można poznać na spotkaniach informacyjno-szkoleniowych:

Milanówek, 4 marca, godz. 17.00 – 19.00, ul. Spacerowa 4, sala Urzędu Miasta

Brwinów, 11 marca, godz. 17.00 – 19.00, ul. Pszczelińska3, sala OSP Brwinów

Podkowa Leśna, 16 marca, godz. 10.00 – 14.00, ul. Świerkowa 1, sala dawnego MOK, obowiązują zapisy.

Na spotkaniach zostaną omówione m.in.:

  1. Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.
  2. Tryb wyboru projektów do dofinansowania.
  3. Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej.
  4. Podstawowe zobowiązania umowne.
  5. Zasady tworzenia biznesplanu (szkolenie w Podkowie Leśnej)

 

Nabór wniosków będzie trwać do 3 kwietnia do godz. 15. Więcej informacji na stronach www.zielonesasiedztwo.pl.