Od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór śmieci: 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 32 zł miesięcznie od osoby za odbiór śmieci zmieszanych. 

Gdy w 2013 r. rząd wprowadził „rewolucję śmieciową”, nakładającą na samorządy w całej Polsce obowiązek organizacji systemu odbioru odpadów od mieszkańców, zakładano, że opłaty pobierane od mieszkańców pokryją w całości koszty jego funkcjonowania, w tym m.in. koszty odbioru odpadów, ich transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Praktyka pokazała jednak, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają całości kosztów. Gmina Brwinów, rezygnując z podwyższania opłat dla mieszkańców, dopłacała do systemu nawet ponad 2 mln zł rocznie (np. w 2017 r. - ok. 2,8 mln zł).
Obecnie sytuacja na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów znacznie się pogorszyła. Na wzrost koszów zagospodarowania odpadów komunalnych ma wpływ m.in. tzw. opłata za składowanie opadów, która jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów niesegregowanych, ale w 2018 r. wzrosła do 140 zł, w 2019 r. do 170 zł a od 2020 r. ma wynieść 270 zł. Firmy zagospodarowujące odpady podają jako przyczynę podwyżek cen także zwiększenie ilości odpadów i związane z tym przepełnienie instalacji, które w pierwszej kolejności przyjmują do przetwarzania odpady z dużych inwestycji budowlanych. Wzrost cen za zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie spowodowany jest decyzjami Chin, Malezji i Tajlandii o zaprzestaniu skupowania odpadów gromadzonych selektywnie z Europy. Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów w naszym regionie doprowadziła do monopolizacji rynku i drastycznego wzrostu cen. W efekcie, przepełnione odpadami RIPOK-i wprowadzają ograniczenia w ilości odbieranych odpadów i jednocześnie radykalnie podnoszą ceny.
Skutki tego odczuwają samorządy - do ogłaszanych przetargów nie zgłaszają się żadne firmy lub jedna, która proponuje ceny kilkukrotnie wyższe niż obecnie.
Przykładem może być Grodzisk Mazowiecki, który w swoim budżecie zaplanował na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 22 mln zł. Do przetargu przystąpiła jedna firma, z ofertą opiewającą na 54 mln. Przetarg został unieważniony, a władze Grodziska zdecydowały się na podniesienie opłat dla mieszkańców już od 1 lutego 2019 r. W przypadku odpadów segregowanych Grodzisk Mazowiecki będzie pobierał opłaty w wysokości 19 zł od osoby, a za niesegregowane 29 zł od osoby. Dalsze podwyżki po rozstrzygnięciu ponownie ogłoszonego przetargu nie są wykluczone. W gminie Izabelin przetarg już rozstrzygnięto. Mieszkańcy zapłacą tam za odbiór śmieci segregowanych 29 zł miesięcznie od osoby, w Górze Kalwarii rozważana jest podwyżka do ok. 35 zł za miesiąc – takie stawki wynikają z przetargów.
W przypadku Gminy Brwinów koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów również rosną. W obecnej sytuacji zrównoważenie wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów dochodami z opłaty za odbiór odpadów wymagałoby podniesienia opłaty do wysokości ok. 25,50 zł miesięcznie od osoby przy segregacji (51 zł od osoby w przypadku braku segregacji). Jednakże zdaniem burmistrza Kosińskiego taka podwyżka byłaby zbyt drastyczna i dlatego w styczniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Brwinowie z prośbą o zarezerwowanie w budżecie Gminy Brwinów dodatkowych środków na pokrycie części zwiększonych kosztów odbioru odpadów. Radni tę prośbę zaaprobowali - Gmina Brwinów planuje w 2019 r. dołożyć ok. 3,1 mln zł na ten cel (ok. 9,5 zł miesięcznie do każdego mieszkańca), jednocześnie ustalając nowe stawki opłat za odbiór odpadów:
- 16 zł miesięcznie od osoby przy selektywnym odbiorze odpadów (w przypadku rodzin wielodzietnych - 14 zł);
- 32 zł miesięcznie od osoby przy odbiorze nieselektywnym.

Zmiana wysokości opłat nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. Nową deklarację powinni mieszkańcy złożyć wówczas, gdy:
a) nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość),
b) rodzina wielodzietna chce skorzystać z wprowadzonej przez gminę Brwinów zniżki w opłatach.
Uprawnione do zniżki są rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, które deklarują segregowanie odpadów (wówczas należy złożyć deklarację z załącznikiem D-3 – formularze można otrzymać w Urzędzie Gminy Brwinów lub pobrać ze strony internetowej eko.brwinow.pl).