„Moje kompetencje, moje perspektywy” – pod takim hasłem organizowane są bezpłatne kursy jęz. angielskiego oraz szkolenia komputerowe, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Brwinów.

Gmina Brwinów jest partnerem projektu realizowanego przez Centrum Edukacyjne IDEA z Krakowa, które od lutego 2019 r. do lipca 2020 r. prowadzi zajęcia na terenie całej Polski. W Brwinowie odbywać się będą szkolenia językowe (jęz. angielski w trzech 12-osobowych grupach) oraz komputerowe (dwie grupy 10-osobowe).

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne, osoby z wykształceniem średnim lub niższym, mieszkańcy terenów wiejskich, a także kobiety i osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w tego typu szkoleniach dofinansowanych ze środków UE. Przy równej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszenia. W przypadku dużej rozpiętości w wyjściowych stopniach znajomości języka i umiejętności komputerowych, pierwszeństwo będą miały osoby na niższym poziomie zaawansowania. Ostateczne zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach będzie możliwe, o ile wynik początkowego testu sprawdzającego umiejętności pozwoli utworzyć grupę na tym samym poziomie znajomości języka/komputera. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia (przynajmniej 80% obecności) i przystąpienia do egzaminu końcowego.

Zajęcia z jęz. angielskiego odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 h dydaktyczne lub 3 x w tygodniu po 2 h dydaktyczne lub z inną częstotliwością dogodną dla uczestników szkoleń. Priorytetem jest nauka porozumiewania się w języku obcym w codziennych sytuacjach: zawodowych i prywatnych oraz umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Trwający 180 godzin kurs języka angielskiego zakończy się egzaminem zewnętrznym TOEIC L&R (lub równoważnym).

Szkolenia komputerowe (ICT) odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny lub z inną częstotliwością dogodną dla uczestników szkoleń. 120-godzinne szkolenia komputerowe zakończą się egzaminami zgodnie z certyfikacją ECCC/ECDL Profile lub równoważną.

Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w terminie w Urzędzie Gminy Brwinów (Referat Kadr i Organizacji, pok. 205). Więcej informacji: tel. 22 738 26 23.

Ankieta Rekrutacyjna - DOC

Regulamin - PDF

Projekt pt. „Moje kompetencje, moje perspektywy” RPMA.10.02.00-14-8987/17, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.