Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, pozostające do dnia 31.12.2018 r. w użytkowaniu wieczystym, w dniu 1 stycznia 2019 r. stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

 

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

WE WŁASNOŚĆ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

 

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, pozostające do dnia 31.12.2018 r. w użytkowaniu wieczystym, w dniu 1 stycznia 2019 r. stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

W terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia Burmistrz wyda z urzędu, nieodpłatnie, zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaświadczenia zawierać będą pełną informuję o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, o jej wysokości i zasadach wnoszenia.

Zaświadczenia stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej prawa własności oraz roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sąd dokona stosownego wpisu nieodpłatnie, na podstawie zaświadczenia przesłanego przez urząd.

Zaświadczenia dostarczane będą również dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Osoby, którym zależy na wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. Zaświadczenie na wniosek wydawane jest w ciągu 4 miesięcy, za odpłatnością w wysokości 50 zł.

 

W odniesieniu do nieruchomości nie objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotychczasowe.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Łukawska – pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów

tel. 22 738 26 53