Można już składać wnioski o świadczenia „Dobry Start” oraz „Rodzina 500+”. W lipcu jest to możliwe tylko drogą elektroniczną, a od sierpnia również w tradycyjny sposób.

Program Rodzina 500+ funkcjonuje od 2016 r., więc sposób składania wniosków i realizowania wypłat jest już znany. Nowością jest świadczenie „Dobry Start”, które będzie wypłacane w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów do ukończenia 20. roku życia (dzieci niepełnosprawne uczące się otrzymają je do ukończenia 24. roku życia). Wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu; trzeba jednak o nie wystąpić. Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W gminie Brwinów wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie (dział świadczeń przy ul. Kościuszki 1A), który realizuje już świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Przez pierwszy miesiąc (od 1 lipca br.) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia br. rozpocznie się przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną papierową. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach termin wypłaty wynosi dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie ma co do zasady zaspokajać potrzeby uczniów – nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.