Spółka Wodna Brwinów podsumowała swoją działalność w 2017 r. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili budżet na 2018 r.


Spółki wodne są organizacjami non-profit i działają na podstawie ustawy Prawo wodne. Spółka Wodna Brwinów koncentruje się w swoich działaniach przede wszystkim na budowie i utrzymywaniu melioracji wodnych oraz ochronie przed podtopieniami. Podczas walnego zgromadzenia spółki, które odbyło się 15 lutego br., Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Brwinów Benedykt Grobelny przedstawił sprawozdanie z działalności w 2017 r. Opiniująca sprawozdanie Komisja Rewizyjna podkreślała uzyskanie dobrego wyniku ściągalności opłat, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dobrą współpracę z Urzędem Gminy Brwinów.

Spółka Wodna Brwinów w 2017 r. koncentrowała się nie tylko na podstawowej konserwacji rowów melioracyjnych, ale także na wszelkiego rodzaju naprawach drenaży, wylotów zbieraczy drenarskich, studzienek melioracyjnych i przepustów. – Niejednokrotnie byliśmy zmuszeni do prac interwencyjnych po wichurach lub też ulewnych opadach – podkreślał Benedykt Grobelny w swoim wystąpieniu. Spółka wykonała w 2017 r. prace obejmujące ok. 7,42 km rowów melioracyjnych na łączną kwotę 101 tys. zł. Działania spółki wspomogły też prace prowadzone przez gminę Brwinów w ramach zapobiegania podtopieniom oraz ochrony wód i gleby. Łącznie wydatki sięgnęły niemal 280 tys. zł, a prace objęły 21 km cieków wodnych.

Delegaci udzielili absolutorium zarządowi w składzie: Anna Stachlewska, Benedykt Grobelny, Szymon Jarząbek, Karol Marchwiak i Jacek Panek. Zostały też przegłosowane stawki, które będą obowiązywać w 2018 r.: 48 zł za 1 ha oraz stała opłata 50 zł za działkę o powierzchni do 1 ha. Przewodniczący Benedykt Grobelny zwracał uwagę na znaczne podwyższenie kosztów robocizny i sprzętu, przez co wzrosły też ceny robót melioracyjnych. Zarząd musi w swoich wydatkach uwzględnić nie tylko koszenie rowów, lecz także prace interwencyjne. Delegaci zgłaszali konieczność instalowania zastawek na rowach oraz potrzebnych konserwacji i napraw.

W spotkaniu uczestniczyła Klaudia Chmiel, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, która omówiła w skrócie problematykę nowego Prawa wodnego oraz kompetencje nowej instytucji – Wód Polskich. Zapewniała też o przychylności Starosty Pruszkowskiego w sprawie współfinansowania niektórych działań Spółki Wodnej Brwinów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarządu Powiatu.

Spółka Wodna Brwinów ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. T. Kościuszki 4a (pok. 19). Biuro zarządu czynne jest w poniedziałki w godz. 10.00–18.00. Czwartki przeznaczone są na prace w terenie. Ze spółką można kontaktować się poprzez skrzynkę e-mailową: swbrwinow(at)gmail.com.