Burmistrz Gminy Brwinów przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości gminnych o konieczności uiszczenia opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w dotychczasowej wysokości. Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa 31 marca 2018 r.

 

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Kwotą uprawniającą do udzielenie bonifikaty w opłacie za 2018 r. jest dochód niższy niż 2135,76 zł brutto na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ww. ustawy organ na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (I piętro)

pon. w godz. 8–18

wt.–czw. w godz. 8–16

pt. w godz. 8–14

lub na konto Urzędu Gminy Brwinów 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010.