Radni Rady Miejskiej w Brwinowie przyjęli „Program wspierania rodziny w gminie Brwinów na lata 2018-2020”. Działania pomocowe realizowane będą przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Zadaniem programu jest tworzenie systemu wspomagania rodziny – podkreśla dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba. Uchwalony dokument wskazuje działania, które będą kontynuowane oraz podejmowane w roku 2018 oraz dwóch kolejnych latach. Chodzi nie tylko o pomoc skierowaną do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, lecz także o działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie rodziców i opiekunów w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  Rodzina jest dla człowieka pierwszym i najbardziej naturalnym środowiskiem. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie oferuje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym również pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, terapię rodzinną i mediacje, usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Rodziny otrzymują wsparcie także podczas spotkań grup samopomocowych lub podczas organizowanych cyklicznie warsztatów. Tam, gdzie wymaga tego sytuacja, dodatkową pomoc świadczy asystent rodziny.

 Z badań przeprowadzonych przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na przełomie listopada i grudnia 2017 r. wśród uczniów szkół widać, że w ostatnich latach wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci. W ogromnej większości deklarują one dobre lub bardzo dobre relacje z rodzicami. Głównym problemem stało się natomiast nadmierne korzystanie z Internetu, uzależnienie od komputera i smartfona oraz zjawisko cyberprzemocy. Jedną z dróg wyjścia z tej sytuacji jest zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z fachowej opieki i wsparcia w czterech świetlicach prowadzonych przez Dział Wspierania Rodziny na terenie gminy Brwinów. W pomieszczeniach budynku przy Szkole Podstawowej nr 1, w świetlicy przy ul. Grodziskiej 37 oraz w świetlicach działających w Otrębusach przy filii ośrodka kultury i w Żółwinie w strażnicy OSP odbywają się różnego rodzaju zajęcia – od pomocy w odrabianiu lekcji po projekty rozwijające talenty.

Problemy dorosłych mieszkańców gminy Brwinów zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat - niemal w całości zostało wyeliminowane zjawisko bezrobocia.  Bez pracy pozostaje jedynie 5,3% osób w wieku produkcyjnym, jednak w przypadku aż 40% jest to bezrobocie długotrwałe, które powoduje zagrożenie ubóstwem. Głównym problemem społecznym, wskazywanym m.in. przez respondentów przekrojowych badań społecznych przeprowadzonych dwa lata temu, stał się alkoholizm. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej na co dzień prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ważną rolę odgrywają na tym polu działania samopomocowe i grupy wsparcia osób, które same doświadczyły w przeszłości złych skutków alkoholizmu, a obecnie propagują trzeźwość i zdrowy styl życia.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o pomoc i świadczenia – w 2017 r. było to m.in. ponad 2,8 tys. wniosków o pomoc społeczną, prawie 1,1 tys. – o świadczenia rodzinne,  102 wnioski o pomoc mieszkaniową,  167 wnioski o becikowe.

Głównym celem działań w najbliższych latach będzie stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności.  W planach jest m.in. dalszy rozwój poradnictwa oraz działalności placówek wsparcia dziennego.