Od 8 marca 2018 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

 

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów

 

Do przedszkoli są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące dodatkowe kryteria:

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Wartość kryterium

w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Obowiązek zapewnienia kandydatowi przez gminę miejsca w placówce publicznej.

20 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej

2.

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata pracujący zawodowo.

7 punktów

Oświadczenie

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

3.

Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

2 punkty

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

4 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

5.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

2 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

6.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie (po czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej)

 

1 punkt

za każdą godzinę ponad podstawę programową

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1-7 marca 2018 r.
do godz. 16.00

Nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

8-30 marca 2018 r.

do godz. 16.00

26 kwietnia - 12 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3-6 kwietnia 2018 r.

 

 

13-19 czerwca 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

20 czerwca 2018 r.
o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18-20 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00

 

 

21 czerwca - 23 sierpnia 2018 r.
do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

24 sierpnia 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Tuptuś” biorą udział w rekrutacji, a jednocześnie deklarują na wniosku ewentualną chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w ww. przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2018/2019.

  

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25 kwietnia - 11 maja 2018 r.
do godz. 16.00

 

 

 

28 maja - 8 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14-17 maja 2018 r.

 

 

 

11-14 czerwca 2018 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 maja 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

 

 

15 czerwca 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

21-24 maja 2018 r.
do godz. 16.00

 

 

 

18 czerwca - 23 sierpnia 2018 r.
do godz. 16.00

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

25 maja 2018 r.
o godz. 14.00

 

 

24 sierpnia  2018 r.
o godz. 14.00

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość punktowa kryterium

1

2

3

4

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły

 

Księga uczniów – sprawdza dyrektor szkoły

 

3 pkt

2.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

Oświadczenie rodzica

 

 

2 pkt

3.

Kandydat objęty pieczą zastępczą

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.)

 

 

2 pkt