Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Dzięki dotacjom z budżetu gminy w 2017 roku udało się zlikwidować ponad 80 ton niebezpiecznych materiałów. Trwa nabór wniosków na 2018 rok.

Dotacje udzielane ze środków gminy Brwinów są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających na:


1) demontażu, wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów;
2) wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów, które zostały już wcześniej zdemontowane, lecz są wciąż składowane na terenie gminy Brwinów.


Wyroby azbestowo-cementowe (dachówki, płyty faliste, płyty elewacyjne itp.) były bardzo popularne w budownictwie do połowy lat 80., kiedy stwierdzono, że azbest jest materiałem rakotwórczym. Bardzo szkodliwe jest wdychanie jego mikroskopijnych włókien, które z czasem wykruszają się z płyt i mas azbestowych. Ponieważ jest to materiał niebezpieczny, jego utylizacją mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem zapobiegającym zanieczyszczeniu otoczenia.


Z dotacji mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, a umowy dotacyjne podpisywane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioskodawca może uzyskać dotację celową w wysokości 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł w jednym roku budżetowym.


Procedura uzyskania dotacji :
1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami przez właściciela posesji, na której znajduje się azbest.
2. W terminie 14 dni od dnia złożenia złożone dokumenty zostaną sprawdzone i zostanie przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca lokalizację wyrobów azbestowych.
3. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów nastąpi podpisanie umowy.
4.Od momentu podpisania umowy wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania. Sam wybiera firmę, która usunie i wywiezie azbest z posesji.
5. Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
6. Wypłata dofinansowania.


Wniosek wraz z załącznikami, wśród których powinna znaleźć się kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, pisemna zgoda współwłaścicieli, kopia złożonej w danym roku budżetowym informacji o wyrobach zawierających azbest oraz kopia zgłoszenia prac do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, a także oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 11, tel. 22 738 25 94.