Od połowy grudnia 2017 r. mieszkańcy, którzy segregują odpady, dostaną dodatkowy worek na papier (zabudowa jednorodzinna) lub pojemnik (zabudowa wielorodzinna). Wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana zasad segregacji wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Konieczne jest wprowadzenie osobnej segregacji papieru, który będzie trafiał do niebieskich worków. W zielonych będzie zbierane szkło, w żółtych – metal i tworzywa sztuczne, w brązowych – bioodpady. Dodatkowe pojemniki pojawią się także przy budynkach wielorodzinnych.

 

W zabudowie jednorodzinnej

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie tak jak do tej pory system pojemnikowo-workowy. Odpady komunalne zmieszane z pojemników będą odbierane co dwa tygodnie, natomiast raz w miesiącu – odpady selektywnie zbierane do worków. Także raz w miesiącu będą odbierane odpady zielone w ilości 2 worków przypadających na nieruchomość (w okresie wegetacji roślin, czyli od 15 kwietnia do 30 listopada).

 

W zabudowie wielorodzinnej

W zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady odbierane będą z zamykanych pojemników plastikowych ustawionych w dotychczasowych miejscach (altany lub inne wyznaczone miejsca) nie rzadziej niż dwa razy

w tygodniu zgodnie z harmonogramem ustalonym z zarządcami budynków. Selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie w oznaczonych pojemnikach, które będą odbierane nie rzadziej niż raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od surowca, zgodnie z harmonogramem ustalonym

z zarządcami budynków.

 

Odpady wielkogabarytowe i inne odpady kłopotliwe

Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony, akumulatory, chemikalia) będą odbierane raz w miesiącu na zasadzie tzw. wystawki w wyznaczonym miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu do referatu gospodarki komunalnej, a odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych samodzielnie będą odbierane na indywidualne zgłoszenie po złożeniu oświadczenia w ilości do 7 m³ na nieruchomość raz

w roku.

Przeterminowane leki można wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach. Tekstylia zbierane są w pojemnikach znajdujących się na terenie gminy.

 

Więcej śmieci, wyższe opłaty

Wyższe stawki za odbiór odpadów, które będą obowiązywać od stycznia 2018 r., związane są ze zwiększeniem ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Sytuację najlepiej obrazuje porównanie 2014 roku (pierwszego pełnego roku kalendarzowego obowiązywania ustawy, która nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów od mieszkańców) z rokiem 2016. W tym czasie liczba mieszkańców gminy Brwinów zwiększyła się o 2,48%, natomiast ilość odbieranych odpadów zmieszanych wzrosła o 45,2%. O 21% wzrosła w tym czasie ilość odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, metale), a ilość produkowanych odpadów szklanych wzrosła o 17,7 %. Rekordowy wzrost odnotowano w przypadku odpadów wielkogabarytowych, których wywóz jest najdroższy. Ilość śmieci w tej grupie zwiększyła się o 387,9%! Wpływy z tytułu opłat „śmieciowych” nie mogły już pokryć rzeczywistych wydatków ponoszonych przez gminę. W związku z tym konieczna stała się podwyżka stawek opłat.

 

Gmina Brwinów nie jest w kwestii wzrostu wytwarzanych odpadów wyjątkiem w skali kraju. W 2014 r.

statystyczny Polak wytwarzał 213,86 kg odpadów komunalnych w ciągu roku. W 2016 r. było to już 248,76 kg na osobę. Mieszkańcy Warszawy i okolic wytwarzają więcej odpadów niż przeciętny Polak. Może to mieć związek z większą konsumpcją i zamożnością. Zgodnie z danymi GUS każdy mieszkaniec Mazowsza wytworzył 287,66 kg odpadów. Statystyczny mieszkaniec gminy Brwinów w 2014 r. wytworzył 349,5 kg odpadów komunalnych, a w 2016 r. – 381 kg, co oznacza wzrost o 31,5 kg.

 

Nowe stawki i ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów: w przypadku segregowania odpadów będzie to kwota 12 zł od osoby za miesiąc, a w przypadku niesegregowania odpadów – 24 zł od osoby za miesiąc. W związku ze zmianą opłat mieszkańcy nie muszą składać nowej deklaracji. Radni Rady Miejskiej w Brwinowie, zmieniając stawki, uchwalili, że rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, a które segregują odpady, będą częściowo zwolnione z opłat. Rodziny wielodzietne, chcące skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1,50 zł/os., powinny złożyć nową deklarację.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

DOKUMENTY I FORMULARZE