Obowiązują już nowe przepisy o wycince drzew. Właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy, jeśli obwód drzewa przekracza określoną wielkość. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary.

Przez pół roku obowiązywały przepisy pozwalające na niemal nieograniczoną wycinkę drzew na prywatnych działkach, z czego skorzystało już wielu właścicieli prywatnych nieruchomości. Nowelizacja przepisów wprowadza pewne ograniczenia oraz określa formalności, które właściciel będzie załatwiać w urzędzie gminy. Zmieniona została wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia przed wycięciem drzewa – teraz powinno się przeprowadzić pomiar na wysokości 5 cm.

 

Obowiązkowi zgłoszenia wycinki do gminy według nowych przepisów będą podlegać drzewa rosnące na prywatnych działkach u których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie trzeba będzie zgłaszać wycinki drzew o mniejszym obwodzie, a także drzew i krzewów owocowych.

 

Zgłoszenie wycinki drzew do gminy musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Nowy formularz

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa będą dokonywać oględzin w celu ustalenia gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm. W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, mierzony będzie obwód każdego z tych pni, a jeśli nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

 

Po dokonaniu oględzin gmina w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Właściciel działki może się spodziewać sprzeciwu, gdy jego nieruchomość: jest wpisana do rejestru zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ochronę zieleni na tym terenie, działka jest objęta ochroną przyrodniczą, drzewo jest pomnikiem przyrody albo gdy właściciel nieruchomości nie uzupełnił w terminie braków w zgłoszeniu. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (obowiązuje wówczas zasada tzw. milczącej zgody). Osobie, która wytnie drzewo bez dopełnienia formalności, grożą kary w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę, jaką płacą firmy. Mogą one być dotkliwe i w przypadku okazałych drzew sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy zł. Po dopełnieniu formalności związanych z wycinką właściciel nieruchomości może zwlekać z jej wykonaniem maksymalnie sześć miesięcy. Po upływie tego okresu tracą one ważność i zgłoszenie trzeba składać raz jeszcze.

 

Nowela zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew. Taki obowiązek obciąży także osobę, która kupi nieruchomość przed upływem 5 lat od wycinki. Nabywca będzie mógł uzyskać wgląd do protokołu z oględzin. W przeciwnym razie mogłoby się okazać, że kupił nieruchomości, na której bez poniesienia dodatkowych kosztów nie będzie mógł zrealizować zaplanowanej przez siebie inwestycji.

 

Planując wycinkę drzew należy pamiętać o okresie ochronnym trwającym od 1 marca do 15 października. Jest to okres lęgowy ptaków, czyli czas specjalnej ochrony siedlisk i miejsc gniazdowania. Ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. W tym czasie zakazane jest m.in.:

  • niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Podstawa prawna: Ustawa z 11 maja 2017 o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2 czerwca 2017 r., poz. 1074).