W gminie Brwinów zakończono postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice dzieci, które spełniają kryteria i nie dostały się do przedszkola publicznego, mogą skorzystać z możliwości zapisania dziecka do przedszkola niepublicznego wyłonionego przez gminę w drodze konkursu.Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostało przeprowadzone według jednolitych zasad i obejmowało dwa etapy. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczyła liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie brano pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te miały jednakową wartość punktową, a były nimi:


1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powodowało przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brano dodatkowe kryteria:

1) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu,
3) dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
4) liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.

W przedszkolach publicznych zapewniono 340 miejsc dla dzieci z gminy Brwinów. Ta liczba nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców, w związku z tym Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkurs na wyłonienie przedszkola niepublicznego w celu zapewnienia dzieciom z gminy brakujących miejsc. Do konkursu przystąpiła tylko jedna placówka - Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” przy ul. Dworskiej 5 w Brwinowie. Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkoli publicznych, podejmą teraz decyzję, czy skorzystają z takiej możliwości. Oświadczenia o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Nabór na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli w gminie Brwinów był prowadzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty. Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.