W pierwszych naborach do dofinansowania zakwalifikowano 14 spośród 16 złożonych wniosków. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne dwa konkursy, w których na wspieranie nowych przedsięwzięć przeznaczono kwotę 500 tys. zł, a na wzmocnienie kapitału społecznego i produktów lokalnych – 100 tys. zł.

Informacje na temat  naborów wniosków – rozstrzygniętych oraz planowanych w najbliższym czasie – przesłała Adriana Skajewska ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

 

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

 

Posiedzeniem Rady Oceniającej w dniu 28 marca 2017 r. zakończyliśmy pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości dla mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju (Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek). W odpowiedzi na ogłoszony 1 marca 2017 r. konkurs w ciągu dwóch tygodni wpłynęło do biura LGD 16 wniosków o dofinansowanie projektów, z tego połowa z terenu Milanówka. W naborze nr 1/2017 na premie dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 650.000 zł, a w naborze nr 2/2017 na rozwój istniejących firm złożono 3 wnioski o łącznej wartości 162.600,42 zł.

Rada oceniająca wybrała do dofinansowania 14 z nich. Wnioski z indywidualnymi planami biznesowymi zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który będzie podpisywał z beneficjentami umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków do końca czerwca planujemy ogłoszenie kolejnych dwóch konkursów:

I.1.1 Wspieranie nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych (kwota naboru 500 tys. zł)

I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz produktów lokalnych (kwota naboru 100 tys. zł).

Nabory ogłaszamy na wsparcie projektów o charakterze infrastrukturalnym lub zawierające elementy budowy infrastruktury. Wspierane projekty będą ukierunkowane na powstawanie i rozwój istniejących i nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej). W drodze konkursu przewidujemy dofinansowanie powstawania miejsc obywatelskiej aktywności, łączące osoby i działania z różnych sektorów.

Składane projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia kapitału społecznego (np. poprzez organizację wydarzeń, w tym szeroko rozumianą edukację). Możliwe do sfinansowania będą także projekty, które wpłyną pozytywnie na dziedzictwo lokalne, rozumiane zarówno jako wartości materialne (obiekty zabytkowe, miejsca pamięci), jak i niematerialne (wartości i produkty tradycyjne i historyczne).

W ramach planowanych naborów będzie można składać także wnioski z zakresu promowania obszaru objętego LSR. Realizowane projekty będą wzmacniały poczucie tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej.

Odbiorcami realizowanych projektów powinny być osoby przedsiębiorcze, w szczególności kobiety i osoby młode, wchodzące na rynek pracy, liderzy lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywni mieszkańcy obszaru LGD.

O dotację w najbliższych konkursach mogą się ubiegać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne, w tym stowarzyszenia. Wartość całkowita składanych projektów nie może być mniejsza aniżeli 50 tys. zł. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność wsparcia wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych podmiotów dofinansowanie może wynieść do 100 %. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o maksymalnie 70% dofinansowania.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu to czerwiec 2017 roku. Bliższe informacje w biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Zapraszamy do Podkowy Leśnej na ul. Świerkowej 1 oraz do korzystania ze strony www.zielonesasiedztwo.pl i śledzenia naszego FB.