Rodzice dzieci, które od września 2017 r. rozpoczną naukę w szkołach podstawowych, powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Dokumenty będą przyjmowane w poszczególnych szkołach od 4 do 19 kwietnia 2017 r.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (granice obwodów szkolnych wraz z wykazem ulic Brwinowa oraz wykazem pozostałych miejscowości, zostały określone w uchwale nr XXXIX.339.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie) są przyjmowane do szkoły po złożeniu przez rodziców zgłoszenia. Formularze do zgłoszenia kandydata są dostępne do pobrania w poszczególnych szkołach.

Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęci do danej szkoły po spełnieniu określonych uchwałą nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie kryteriów, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Formularze wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne do pobrania w poszczególnych placówkach.