Ustalony już został harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów.

Rekrutacja do przedszkoli 

w gminie Brwinów

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W dniach 4-19 kwietnia 2017 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brwinów.

Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:


1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

1) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu,
3) dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
4) liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.

Rodzice będą mogli wskazać we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Dzieci uczęszczające do oddziału publicznego w przedszkolu „Tuptuś” w Brwinowie będą mogły kontynuować naukę w tej placówce, pod warunkiem, że wyżej wymienione przedszkole zostanie wyłonione w drodze konkursu na rok szkolny 2017/2018.
Rodzice ww. dzieci powinni zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Ważne terminy dla rodziców dzieci
Od 27 marca do 3 kwietnia 2017 r. – składanie deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Od 4 kwietnia do 19 kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
18 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji (wnioski spełniające wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji udziela przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.
25 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci-kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla rodziców dzieci-kandydatów do klas I szkół podstawowych:

1. Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie – 27.03.2017 r. godz. 18.00
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 06.04.2017 r. godz. 17.00-18.00
3. Zespół Szkół w Otrębusach – 03.04.2017 r. godz. 17.00
4. Zespół Szkół w Żółwinie – czerwiec 2017 r. (dokładny termin zostanie podany pod koniec maja br.)

Dokumenty do pobrania

doc

Deklaracja o kontynuowaniu

01 - Deklaracja kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Rozmiar: 628.74 kb
doc

Wniosek o przyjęcie

02 - Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Rozmiar: 692.74 kb
doc

Załącznik do wniosku

03 - Załącznik do wniosku - rekrutacja 2017
Rozmiar: 167.94 kb
doc

Harmonogram rekrutacji

04 - Harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów
Rozmiar: 57.34 kb

                                                                                                                                                                                            

Rekrutacja do szkół podstawowych

w gminie Brwinów

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (granice obwodów szkolnych wraz z wykazem ulic Brwinowa oraz wykazem pozostałych miejscowości, zostały określone w uchwale nr XXXIX.339.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie) są przyjmowane do szkoły po złożeniu przez rodziców zgłoszenia. Formularze do zgłoszenia kandydata są dostępne do pobrania w poszczególnych szkołach.

Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęci do danej szkoły po spełnieniu określonych uchwałą nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie kryteriów, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Formularze wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne do pobrania w poszczególnych placówkach.

Dokumenty do pobrania