Burmistrz Gminy Brwinów przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości gminnych o konieczności uiszczenia opłaty rocznej za 2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w dotychczasowej wysokości. Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa 31 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Kwotą uprawniającą do udzielenie bonifikaty w opłacie za 2017 r. jest dochód niższy niż 2023,61 zł brutto na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ww. ustawy organ na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

 

Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, w godz.: pon. 8-18, wt.–czw. 8-16, pt. 8-14 lub na konto Urzędu Gminy Brwinów 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010.