Mieszkańcy kolejnych ulic w Owczarni mogą się przyłączać do nowo powstałej kanalizacji sanitarnej. Gmina Brwinów odebrała pierwszy etap tej inwestycji. 

Pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych został zrealizowany w ulicach: Letniskowa z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), Gołębia, Leśna, Milanowiecka, Piastowska, Jagiellońska, Słoneczna (część od ul. Milanowieckiej), Mieszka I (dz. 465 – część przy ul. Milanowieckiej).

Mieszkańcy tych ulic, którzy w latach 2005-2006 zawarli z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą odbierać swoje projekty w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, pok. 21, w poniedziałki w godzinach 15.00-17.30. Możliwy jest odbiór projektu w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 22 738 25 88, 22 738 25 87.

Na budowę tej sieci gmina Brwinów uzyskała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie ponad 1 mln zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego do 17 lipca 2017 r. może zostać częściowo umorzona.

Osoby, które chcą przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej, powinny kontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Brwinów. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia wraz z załącznikami:
    a) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – z treści dokumentu powinno wynikać określenie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości (np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością), a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis stanu faktycznego statusu wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, w tym także stanu załatwienia spraw związanych z uregulowaniem tytułu prawnego. W dokumencie należy zaznaczyć nr działki/obiektu, której dotyczy wniosek,
     b) mapa sytuacyjno-wysokościowa:
          - mapa powinna obejmować swym zakresem lokalizację istniejącego/projektowanego obiektu wraz z istniejącymi lub projektowanymi sieciami w drodze,
          - na mapie powinien być zaznaczony numer działki i wrysowane usytuowanie przyłączanego obiektu oraz planowany przebieg przyłącza,
     c) upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora (dotyczy składania wniosków przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej we wniosku).

Odbiorca jest zobowiązany do opracowania przez uprawnionego projektanta projektu budowlanego. Projektant/Inwestor przedkłada 2 egzemplarze projektu w biurze Przedsiębiorstwa celem uzgodnienia. Po uzgodnieniu 1 egzemplarz pozostaje w BPWiK.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a) opis techniczny,
b) aktualne warunki techniczne wydane przez BPWiK, 
c) plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej z zasobów archiwalnych lub mapa do celów projektowych w skali 1:500 z zaznaczonymi kolorem trasami przyłączy,
d) rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz miejscem wejścia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do budynku,
e) profil podłużny przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego w skali 1:100/100,
f) węzeł połączenia z siecią wodociągową i/ lub kanalizacyjną,
g) rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub studzience wodomierzowej),
h) rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej/kanalizacyjnej.

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne, natomiast koszty przyłączenia do sieci (budowę przyłączy) ponosi właściciel nieruchomości. Po wybudowaniu przyłącza konieczne jest podpisanie umowy z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie BPWiK przy ul. Wilsona 46 w Brwinowie, na stronie internetowej www.bpwik.pl oraz pod nr tel. 22 729 01 63.

Trwa budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem  i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Żółwińska (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej), Wazów, na dz. 166/8, na dz.125/8, dz.127/8 (drogi od ul. Żółwińskiej), Łokietka,  Mieszka I, Chrobrego, Jagiellonki, Jadwigi, Kingi, Bony oraz w drogach wewnętrznych od ul. Bony na  dz. 522/25 i dz. 522/15. Termin zakończenia tych prac to październik 2017.

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej oddany do użytkowania