Rada Miejska w Brwinowie przyjęła Roczny Program Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok. Ten dokument określa zasady współpracy samorządu ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i fundacjami.

Zostały określone dziedziny, w których organizacje będą mogły uzyskać dotacje z budżetu gminy Brwinów: sport, podtrzymywanie tradycji narodowej i działalność kulturalna, promocja zdrowia, edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Już wkrótce zostanie ogłoszony pierwszy konkurs ofert, w którym o dofinansowanie całorocznych zajęć sportowych ubiegać się będą kluby sportowe prowadzące zajęcia na terenie gminy Brwinów. Kolejne konkursy dotyczyć będą działań kulturalnych, pielęgnacji tradycji i dziedzictwa narodowego oraz profilaktyki uzależnień.

Program przewiduje również kilkanaście form współpracy pozafinansowej, m.in. nieodpłatne udostępnianie przez gminę Brwinów sali na stadionie i obiektów sportowych przy ul. Turystycznej oraz Dworku Zagroda przy ul. Grodziskiej 57, organizację szkoleń czy pomoc w  promocji imprez organizowanych przez społeczników (publikacja artykułów, druk plakatów itp.). Biuro Promocji, które blisko współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi internetową stronę: ngo.brwinow.pl i przesyła stowarzyszeniom ważne informacje dotyczące ich działalności.

Roczny Program Współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje rozpoczęto 27 września 2016 r. od spotkania burmistrza z organizacjami pozarządowymi, na którym omówiono projekt programu. Uwagi po spotkaniu można było jeszcze zgłaszać do 10 października. Burmistrz uwzględnił część zgłoszonych przez organizacje propozycji. Potem projekt trafił na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, a następnie na sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Nowy program współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Z myślą o organizacjach pozarządowych, które w 2017 roku zamierzają korzystać z dotacji udzielanych przez burmistrza gminy Brwinów, 14 grudnia br. o godz. 18 w Sali Konferencyjnej przy Stadionie Miejskim w Brwinowie, ul. Turystyczna 4 w odbędzie się szkolenie „Nowe wzory ofert, czyli jak ubiegać się o dotację”.

Roczny Program Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok