1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zmieni się m.in. wzór dowodu osobistego, a wniosek o jego wydanie można będzie złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.  

Nowelizacja przepisów dotyczących dowodów osobistych spowoduje, że od dnia 1 marca będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nie będzie już w nim informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Dokument będzie posiadał dwie fotografie i dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające jego podrobienie. Istotne jest to, że nowy, uproszczony wniosek o wydanie dokumentu tożsamości można będzie złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niekoniecznie w miejscu zamieszkania czy zameldowania. Nie ma też obowiązku wymiany dowodu w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Dopiero, gdy upłynie termin ważności obecnego dokumentu, trzeba będzie wyrobić nowy dokument.

Chcąc otrzymać nowy dowód osobisty, do wniosku trzeba będzie załączyć aktualną, ale inną niż dotychczas fotografię. Honorowane będą zdjęcia spełniające takie same wymagania, jak w przypadku paszportów. Będzie to kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost, z naturalnym wyrazem twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Nowe przepisy usprawnią otrzymywanie aktów urodzenia, nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia i zawieranie związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego.   

Pierwsze dni marca będą jednocześnie pierwszymi dniami funkcjonowania w całym kraju Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), dostosowanych do nowych przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych, do których będą miały dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce.

Wdrażanie nowych systemów informatycznych może w pierwszych dniach spowolnić pracę Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów.

Więcej informacji o zmianach obowiązujących od 1 marca 2015 roku na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w zakładce Zmiany od 1 marca.