Dobiega końca realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“ obejmującego szereg intensywnych szkoleń. Przez prawie półtora roku brwinowscy urzędnicy łączyli pracę ze zdobywaniem nowych umiejętności.


Szkolenia podzielone były na kilka bloków tematycznych: poszerzały zarówno wiedzę merytoryczną, jak i zdolności interpersonalne oraz językowe pracowników urzędu. Pozwalały na usystematyzowanie i aktualizację dotychczasowych wiadomości m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego i kosztorysowania. Podczas szkoleń dotyczących skuteczności i efektywności pracy urzędnicy dowiadywali się, jak poprawić jakość komunikacji i rozwiązywać trudne sytuacje zdarzające się w kontaktach z interesantami. Wzięli też udział w dwutygodniowym kursie komputerowym. Zdobyte umiejętności są pomocne np. w szybszym przygotowaniu pism, wysyłce korespondencji seryjnej, recenzowaniu plików w Wordzie czy zastosowaniu formuł w Excelu. Przydatne w dobrej organizacji pracy okazały się także zajęcia przygotowujące do prowadzenia zebrań i spotkań, w tym moderowania spotkań z mieszkańcami oraz przeprowadzania konsultacji społecznych.

Jeden z ostatnich realizowanych w ramach projektu kursów obejmował naukę języka migowego. Wzięło w nim udział sześciu pracowników urzędu. Dzięki nowym umiejętnościom językowym pracowników, osoby niedosłyszące będą mogły liczyć na sprawną i bardziej komfortową obsługę.

Przez kilkanaście miesięcy zajęcia prowadzili trenerzy z sześciu firm szkoleniowych. Łącznie urzędnicy uczestniczyli w ponad 1400 godzinach szkoleń. Zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennej pracy. Wiadomości i umiejętności służą wszystkim: mieszkańcy obsługiwani przez kompetentnych pracowników Urzędu Gminy Brwinów mogą odczuć podniesienie jakości usług. Podczas szkoleń zostały opracowane nowe dokumenty m.in. Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Brwinów.

Całkowity koszt projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” to ponad 918 tys. zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskowana kwota dofinansowania to 826 670,00 zł.