Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów
 


Nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 4,1780 ha, położone  w obrębie 11, w Brwinowie przy ul. Bratniej, uregulowane w księdze wieczystej WA1P/00060870/4
 
Opis nieruchomości:Wszystkie działki mają kształt  prostokąta, a działka o nr ew. 126 ma kształt wielokąta, dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nie urządzone.Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

 

 

nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
80 0,0924 172 000 89 0,0934 191 000
81 0,0913 187 000 90 0,0934 200 000
84 0,0901 168 000 91 0,0907 194 000
85 0,0907 168 800 92 0,0908 194 000
88 0,0932 173 500 93 0,0908 194 000
82 0,0928 198 000 94 0,1514 296 000
83 0,0938 200 000 95 0,1514 296 000
86 0,0913 187 000 106 0,1345 275 000
110 0,0905 193 000 107 0,1120 230 000
111 0,1148 236 000 118 0,1265 260 000
113 0,0946 202 000 120 0,0907 194 000
115 0,1266 260 000 121 0,0900 192 000
116 0,1234 260 000 122 0,1141 233 000
117 0,1376 281 000  

 
 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe. Nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego ( np. gastronomia, drobne usługi handlu podnoszące atrakcyjność terenu) towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone. Warunkiem dopuszczenia usług  jest ich  nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej. Warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce. Plan ustala obowiązek zachowania min. 50% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie aktywnej. Na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo - gospodarczej.
Przeważająca część działki nr ew. 80 poza północno-wschodnim rogiem, położona jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.
Na działce nr ew. 81 róg południowo-zachodni  znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego.
Działka nr ew. 84 w całości znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego.
Działka ew. nr 85 znajduje się  w obszarze stanowiska archeologicznego poza dwoma rogami północno-wschodnim i południowo-wschodnim.
Działka ew. nr  88 w ponad połowie części  od strony północno-zachodniej znajduje się  w obszarze stanowiska archeologicznego.
 

Na działce nr ew. 86  przy zachodniej granicy działki w kształcie trójkąta  znajduje się obszar stanowiska archeologicznego.

Na działce nr ew. 89 w narożniku północno-zachodnim znajduje się obszar stanowiska archeologicznego.

           

nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
98 0,2205 511 000 123 0,2171 503 000
99 0,2206 511 000 124 0,2249 521 000
100 0,2207 512 000 126 0,2214 473 000

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U/MN
a) usługi publiczne stopnia podstawowego: kultura, oświata, sport, rekreacja, opieka zdrowotna i społeczna itp. oraz nieuciążliwe administracja, handel, usługi, jako przeznaczenie podstawowe,
b) mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie podstawowe,
c) na działkach przylegających pośrednio poprzez ulice KL do linii kolejowej KK:   składy, hurtownie, magazyny, drobna wytwórczość, jako przeznaczenie dopuszczone,
d) plan ustala obowiązek zachowania  minimalnej powierzchni każdej działki inwestycyjnej jakp biologicznie czynnej/aktywnej:
- min. 25% dla działek usługowych,
- min. 50% dla działek mieszkaniowych,
e) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce,
f) na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo – gospodarczej,
g) plan ustala zachowanie stref ochronnych, wolnych od zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi po 7 m w obie strony od osi linii napowietrznych SN 15kV.Sposób zagospodarowania terenów objętych tymi strefami należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić z właściwym zakładem energetycznym. Strefy te mogą być zmniejszone w wyniku indywidualnego uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym dla każdej działki.
h) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy:
- min. 10m od linii rozgraniczających  ulicy zbiorczej KZ,
- min. 4m od linii rozgraniczających ulic lokalnych KL, dojazdowych KDw,
-lub zgodnie z rysunkiem planu,
i) plan ustala nieprzekraczalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku:
- dla zabudowy mieszkaniowej – 11m,
- dla zabudowy usługowej – 15 m,
j) nakazuje się  stosowanie zabezpieczeń antyhałasowych na elewacjach budynków od strony ulicy zbiorczej KZ,
k) postuluje się obsadzenie granicy działek od strony od strony ulicy zbiorczej KZ szpalerami zieleni wysokiej i niskiej. Plan również postuluje obsadzenie  działek od strony pozostałych ulic szpalerami zieleni wysokiej i niskiej,
 

Zgodnie z art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.) osoby fizyczne
i prawne, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek o ich nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie. Termin podania do publicznej wiadomości – termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 13 maja 2014 r.Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 25 czerwca 2014 r. Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefon (0-22) 738-26-13 lub (0-22)  738-26-53  fax (0-22) 729-65-64.