Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wkrótce będą wybierać sołtysów i rady sołeckie.

Kończy się kadencja sołtysów i rad sołeckich. Wybory we wszystkich 15 sołectwach gminy Brwinów odbędą się w najbliższych miesiącach podczas zebrań wiejskich. Mieszkańcy sołectw Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin wyłaniać będą swoich przedstawicieli.

Przeprowadzenie wyborów zarządza nowa rada miejska w ciągu 3 miesięcy od wyborów samorządowych. Dokładne terminy będzie ustalać burmistrz wraz z sołtysem mijającej kadencji. W głosowaniu będą mogli uczestniczyć jedynie pełnoletni mieszkańcy danego sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców.

Osoba pełniąca funkcję sołtysa reprezentuje sołectwo na zewnątrz, organizuje i koordynuje inicjatywy oraz przedsięwzięcia lokalne mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej, zwołuje i prowadzi zebrania wiejskie oraz posiedzenia rady sołeckiej. Sołtys może też uczestniczyć z głosem doradczym w sesjach rady. Wśród zadań sołtysa jest też współpraca z radnymi i burmistrzem oraz m.in. zarządzanie środkami finansowymi, które rada miejska przekazała sołectwu.

Rada sołecka, licząca od 3 do 6 członków, jest organem doradczym. Przygotowuje zebrania wiejskie i projekty uchwał, zbiera wnioski od mieszkańców oraz inicjuje działania społeczne.

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów zostanie poddana pod głosowanie podczas V sesji rady miejskiej 11 lutego 2015 r. W ciągu miesiąca od jej podjęcia burmistrz ustali terminy zebrań w poszczególnych sołectwach.

Statut sołectw gminy Brwinów:

http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=41701