Do Straży Miejskiej w Brwinowie napływają zgłoszenia dotyczące zaśmieconych posesji i pasów drogowych. Strażnicy sukcesywnie odwiedzają zanieczyszczone tereny gminy i wzywają właścicieli do ich uprzątnięcia. Efekty są już widoczne.


Pas zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Grodziskiej z ulicą Sportową w Brwinowie, posesja przy ul. Armii Krajowej w centrum miasta i niezabudowana działka sąsiadująca z nowym osiedlem mieszkaniowym w Parzniewie to przykłady miejsc, w których straż miejska podjęła w pierwszym kwartale 2015 roku interwencje na skutek zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców gminy. Zalegały tam szklane i plastikowe butelki, folie, zużyte opakowania po produktach spożywczych itp. Wszystkie te lokalizacje znajdują się w najbliższym sąsiedztwie nowych osiedli mieszkaniowych. Warto pamiętać, że w złapaniu osoby zaśmiecającej pomocna może okazać się sąsiedzka czujność.

Miejscem nielegalnego wyrzucania odpadów stają się też przydrożne rowy, lasy i miejsca rekreacji i wypoczynku. Dzięki częstym kontrolom prowadzonym przez strażników zaśmieconych miejsc z roku na rok może być coraz mniej. Na początku marca zmotoryzowany partol straży miejskiej zauważył śmieci zalegające w pasie ulicy Józefowskiej w Krośnie i podjął działania zamierzające do ich usunięcia. W ostatnich tygodniach strażnicy interweniowali też w przypadku zaśmieconych nieogrodzonych działek.

Komendant Tomasz Kowalski w podsumowaniu działań straży miejskiej za ubiegły rok informował, że strażnicy miejscy reagowali na wszelkie sygnały, dotyczące naruszeń spokoju i porządku publicznego. Głównym źródłem były zgłoszenia mieszkańców oraz informacje uzyskane przez strażników podczas pełnienia służby. Wśród nich zgłoszenia o zaśmieconych terenach. W 2014 r. roku ujawniono 29 takich miejsc. Działania straży doprowadziły do uprzątnięcia 21 z nich.

Jeśli strażnicy przyłapią osobę pozbywającą się śmieci w niedozwolonym miejscu nie obejdzie się bez nagany lub mandatu. Za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych, w tym dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, grożą kary.  

Kontakt do Straży Miejskiej w Brwinowie: 22 729 63 94 lub bezpłatny numer alarmowy z terenu gminy: 986.