Komisja stypendialna powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów wyłoniła szesnastu uczniów i studentów, którzy otrzymają Stypendium Gminy Brwinów w roku szkolnym 2014/2015. Uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych laureatom odbędzie się 27 grudnia 2014 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 
Stypendium Gminy Brwinów w roku szk. 2014/2015 otrzymali: Bednarski Jan, Benzef Jakub, Bońda Zuzanna, Cybulski Piotr, Falkowska Julia, Fijak Zuzanna, Gontarczyk Kamil, Guzik Aleksandra, Lipiński Mateusz, Małecki Maksym, Orlicz Filip, Pawłowska Marta, Sadkowska Julia, Słowikowski Kacper, Słowikowski Kajetan, Sojka Julia.
 
O stypendium ubiegało się dziewiętnaście osób. Wyłoniona szesnastka ma na swoim koncie sukcesy edukacyjne, sportowe lub artystyczno-sportowe.
Stypendium to forma wsparcia dla tych, którzy uzyskali np. tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu, ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub potwierdzili wysokie umiejętności innymi znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, są laureatami lub finalistami konkursów, przeglądów lub festiwali o wysokiej randze artystycznej lub stanęli na podium zawodów sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje wyłącznie dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów, komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest miejsce zamieszkania na terenie gminy Brwinów oraz rozliczanie się z podatku dochodowego przez opiekunów prawnych ucznia/studenta lub samego ucznia/studenta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego na 10 miesięcy może wynosić od 200 do 400 zł w zależności od osiągniętych wyników, środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby osób, którym je przyznano.
Informacji na temat stypendiów udziela Referat Oświaty: tel. 22 738 26 17.