15 listopada 2012 r., mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium najlepszym uczniom i studentom, którzy mogą pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy też sportowymi.


O stypendium ubiegać się mogą zamieszkali na terenie gminy Brwinów uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje wyłącznie dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów oraz komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. Do wniosków opiniowanych przez komisję stypendialną, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia kandydata do stypendium.
Stypendium burmistrza gminy Brwinów przyznawane jest tym, którzy swymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczają poza program szkolny lub program studiów: uzyskali np. tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu i potwierdzili wysokie umiejętności innymi znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, są laureatami lub finalistami konkursów, przeglądów lub festiwali o wysokiej randze artystycznej lub stanęli na podium zawodów sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w przypadku uczniów) lub ogólnopolskim (studenci).
Miesięczna wysokość stypendium może wynosić od 150 do 300 zł. Stypendium może zostać przyznane na okres 10 miesięcy. Informacji udziela Referat Oświaty: tel. 22 738 26 17.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów można znaleźć w uchwale nr XIII.136.2011 z dn. 26 września 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie. Uchwała ta określa także wzór wniosku o stypendium.