LGD Zielone Sąsiedztwo zachęca do składania wniosków w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” oraz „Małe projekty”. Wnioski o dofinansowanie można składać od 8 do 21 listopada 2013 r.
 


Dofinansowanie można uzyskać w dwóch obszarach:

 

Małe projekty
  • Na realizację tzw. małych projektów przeznaczona jest kwota 256 218,65 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne z terenu gmin Brwinówi Podkowa Leśna, w tym organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.Przedsięwzięcia, które można realizować, to np.warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych; publikacje książkowe; tworzenie tras pieszych i rowerowych, imprezy kulturalne.


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczona jest pula 146 457 zł. Pomoc skierowana jest do powstających albo rozwijających się przedsiębiorstw z terenu gmin Brwinów i Podkowa Leśna, zatrudniających mniej niż 10 osób i posiadających obrót roczny lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w tym kosztów budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach od 8 do 21 listopada 2013 r. bezpośrednio w Biurze LGD Zielone Sąsiedztwo przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub droga elektroniczną nie będą uwzględnione. Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo: www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.prow.mazovia.pl. Pracownicy biura LGD Zielone Sąsiedztwo zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr  tel. 22 759 22 20 wew. 22.