Radni gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej podczas uroczystej wspólnej sesji podjęli uchwałę określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.


Przyjęty dokument jest efektem warsztatów strategicznych przeprowadzonych w kwietniu i maju w trzech partnerskich miastach z udziałem nie tylko przedstawicieli władz – burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej oraz burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego oraz radnych trzech samorządów – ale także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy wnieśli swoje uwagi i pomysły dotyczące m.in. transportu, zagospodarowania przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych.

Bazując na bogatym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym obszaru trzech gmin, omawiano najistotniejsze kierunki prowadzenia uzgodnionych i skoordynowanych działań, które pozwolą na mierzenie się z wyzwaniami przyszłości. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów ma stać się w perspektywie najbliższych lat modelowym, „klimatycznym”, niepowtarzalnym trójmiastem ogrodów, miejscem przyjaznym do mieszkania, pracy, rozwijania działalności społecznej i rozwoju osobistego.

„Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada postrzegamy jako partnera do wspólnych działań poprawiających jakość życia całej społeczności obszaru. Spójność społeczna to warunek wzrostu gospodarczego, w którym wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego wszyscy korzystają” – te słowa umieszczone na zaproszeniu na uroczystą sesję, wystosowanym przez przewodniczących rad miejskich gminy Brwinów oraz Milanówka i Podkowy Leśnej: Sławomira Rakowieckiego, Małgorzatę Trębińską i Renatę Gabryszuk, stały się mottem spotkania. Po przyjęciu uchwały przez rady miejskie wystąpili burmistrzowie gmin tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do nawiązania współpracy, przygotowania wspólnego projektu oraz wypracowania i uchwalenia wspólnych kierunków rozwoju. Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński skomentował jeszcze tego samego dnia na portalu społecznościowym: „Czułem, że uczestniczę w historycznym wydarzeniu!”.