Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 w gminie Brwinów będzie się odbywała na nowych zasadach. Wiąże się to ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
 
W 2015 roku rekrutacja do przedszkoli dotyczy tylko dzieci 3- i 4-letnich. Dzieci 4-letnie, które już uczęszczają do przedszkola (dzieci urodzone w 2011 roku) mają zapewnioną kontynuację - rodzice składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Pięciolatki, jako dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci urodzone w 2010 roku), mają miejsca zapewnione w oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych mieszczących się we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy Brwinów.
Dzieci 6-letnie w roku szkolnym 2015/2016 mają obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.
 
Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 11 marca i będzie trwać do 1 kwietnia 2015 r., natomiast deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składa się od 4 do 10 marca 2015 r.
Wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzić będą rekrutację na wolne miejsca. Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, będzie brane pod uwagę łącznie 7 równoważnych kryteriów, które określił ustawodawca:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:
 1. dziecko 4-letnie, któremu gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w placówce publicznej – 20 pkt,
 2. dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo - 7 pkt,
 3. dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu – 2 pkt,
 4. dziecko obojga rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – 4 pkt,
 5. dziecko, którego jedno z rodziców rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – 2 pkt,
 6. liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej (1 punkt za każdą godzinę ponad podstawę programową – maksymalnie 5 godzin).
Rodzice będą mogli wskazać we wniosku trzy placówki przedszkolne, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 
Ważne terminy:
 1. od 4 marca do 10 marca 2015 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
 2. od 11 marca do 1 kwietnia 2015 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (obowiązkowe dla wszystkich 5-latków);
 3. 15 kwietnia 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj. przedszkole pierwszego wyboru.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, załącznika do wniosku oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych  poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.
 
Spotkania z rodzicami dzieci 5-letnich:
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie – 4 marca 2015 r. o godz. 17.00.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 5 marca 2015 r. o godz. 17.00.
W Zespole Szkół w Otrębusach i Zespole Szkół w Żółwinie spotkania z rodzicami 5-latków zaplanowano na czerwiec.
Spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich:
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie – 4 marca 2015 r. o godz. 18.00.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 12 marca 2015 r. o godz. 17.00.
 
 
Dokumenty do pobrania:
- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- załącznik do wniosku – informacje o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i dokumentach potwierdzających ich spełnianie,
- deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.