Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów. W tym roku obowiązują nowe zasady.


Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok 2014/2015 będzie się odbywała na nowych zasadach: wiąże się to ze zmianami wprowadzonymi przez rząd w edukacji najmłodszych.

    Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. wszystkie przedszkola z terenu gminy Brwinów przyjmować będą zapisy dzieci urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., a oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zapisy dzieci urodzonych od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 lat jest obowiązkowe, a rodzice decydują, czy zgłosić dziecko do przedszkola czy do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brwinów.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

    Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;


2)      niepełnosprawność kandydata;


3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;


4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;


5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;


6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;


7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.


    Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:


1)      dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo;


2)      dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu;

3)      dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie;

4)      liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.

Rodzice będą mogli wskazać we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór nie dotyczy powstającego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie. Ma ono zostać uruchomione w IV kwartale 2014 r. Rodzice dzieci, które nie dostaną się do przedszkoli w obecnym naborze z powodu braku miejsc, zostaną powiadomieni listownie o rekrutacji do nowej placówki (otwarcie przedszkola planowane w IV kwartale  2014 r.).

Ważne terminy dla rodziców dzieci:

Od 3 marca do 10 marca 2014 r. – składanie deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (obowiązkowe dla wszystkich 5-latków)

7 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji (wnioski spełniające wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.

15 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.


Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych  poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Dokumenty do pobrania:

- deklaracja kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.