Rada Miejska w Brwinowie na sesji 29 stycznia 2015 r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na rok 2015.
 
Program przygotowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków. Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina Brwinów podejmuje szereg działań w tym zakresie m.in. zwiększa dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udziela pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Obejmuje też ochroną osoby zagrożone przemocą w rodzinie. We współpracy ze szkołami prowadzi dla dzieci i młodzieży działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wspomaga działalność instytucji i stowarzyszeń, które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W gminie Brwinów zwiększa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę. I tak w 2011 roku była to kwota 261 136 zł, a w 2013 r. – 317 094 zł. Spada liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( w 2011 r. było ich 59, w 2013 r. – 52) oraz liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w 2011 r. – 160, w 2012 r. – 146).

W realizacji Programu ŚOPS wspierać będą m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły i inne placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające w zakresie profilaktyki. Wśród zadań do realizacji znalazły się kampanie edukacyjne, warsztaty, szkolenia i konferencje z udziałem przedstawicieli służb (policja, Straż Miejska), akcje informacyjne np. podczas festynów.

W Brwinowie działają dwa stowarzyszenia trzeźwościowe: Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Trzeźwi Razem”.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii mogą zgłosić się do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, ul. Kościuszki 4a, tel. 22 729 42 27, Działu Wspierania Rodziny oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Grodziska 31, tel. 22 729 63 11.