Trwają prace zmierzające do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Brwinowa. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Brwinów.

 

Obowiązującymi planami zagospodarowania pokryte jest 43% obszaru gminy Brwinów. Ponadto, obszar całej gminy objęty jest uchwałami o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów.

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie, określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Z roku na rok zwiększa się liczba planów miejscowych uchwalanych w gminach, choć sam proces ich uchwalania jest długotrwały, skomplikowany i kosztowny. Przyjęcie takiego planu jest dodatkowo obwarowane szeregiem procedur m.in. konicznością opracowania dokładnej analizy istniejącego stanu, opracowania wpływu planu na środowisko przyrodnicze, uzyskaniem opinii i uzgodnień m.in. zarządców dróg i konserwatora zabytków.

Plan miejscowy fragmentu gminy Brwinów obejmujący m.in. miasto Brwinów (z wyłączeniem terenów objętych odrębnymi planami miejscowymi) doszedł obecnie do etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odnośnie planu zagospodarowania dla Brwinowa odbędzie się 28 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w sali na stadionie miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4. W okresie do 9 maja 2014 r. można się z nim zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Brwinów (pokój 206) przy ul. Grodziskiej 12. Uwagi do projektu można składać do Burmistrza Gminy Brwinów w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2014 roku.